Általános Szerződési Feltételek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
INTERNETES FELHASZNÁLÁS ESETÉRE

1.          Bevezetés

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket az Russmedia-Digital Kft. (a továbbiakban: „Russmedia Digital”) mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: www.cvonline.hu, www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu, www.mernokmunka.hu, www.penzugyallas.hu, www.ertekesitoiallas.hu, www.programozoallas.hu (a továbbiakban külön-külön: „Honlap”)

 

A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Russmedia Digital a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

 

A Russmedia Digital a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el.

 

  1. 2.          Fogalmak

1.1.             adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.2.             adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3.             adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.4.             adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.5.             adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.6.             adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.7.             hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.8.             Russmedia Digital: jelenti a Russmedia Digital Kft.-t (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.).

1.9.             RM Csoport: Russmedia Digital Kft., Russmedia Kft., Szuperinfó Média Kft., Krekk-Info Nonprofit Kft., POP Print és Online Piac Kft.

1.10.          Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.        

1.11.          személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.12.          tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.                Az adatkezelő személye

2.1.             Az adatkezelő személye az Russmedia Digital Kft.

3.                Adatkezelés jogalapja

3.1.             A Russmedia Digital általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2.             A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

3.3.             A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár a Russmedia Digital, akár harmadik személyek irányába.

3.4.             A Russmedia Digital a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Russmedia Digital nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

4.                Adatkezelés célja

4.1.             A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése, a Felhasználó által megadott és aktív állapotban lévő adatok hozzáférhetővé tétele a potenciális munkaadók, munkaerő közvetítők és egyéb, potenciális munkaadók megbízásából eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „munkaadók”) részére, a megadott adatoknak megfelelő állásajánlatok továbbítása a Felhasználó részére, a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás a Russmedia Digital Csoport termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve a Russmedia Digital Csoporttal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint - amennyiben a Felhasználó panasszal élt - panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

4.2.             A fenti célok érdekében a Russmedia Digital Csoport tagjai, a Russmedia Digital Csoport munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

4.3.             Amennyiben a Felhasználó a Honlapra regisztrál, adatokat ad meg, feltölti önéletrajzát abból a célból, hogy betöltendő pozícióval rendelkező munkaadók a Felhasználóval a kapcsolatot felvehessék, a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait előre meg nem határozható munkaadói személyi kör előtt (a Russmedia Digital-lal szerződéses jogviszonyban álló munkaadók előtt) nyilvánosságra hozza. Tekintettel a szolgáltatás jellegére és céljára (azaz, hogy az álláskereső Felhasználó személyes adatai a releváns munkaadókhoz eljussanak és azok őt közvetlenül elérhessék), a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz feltöltésekor meg nem határozható munkaadói kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe a Russmedia Digital-tól. A Russmedia Digital nem vállal felelősséget a munkaadók által szerződésszerűen és jogszerűen megszerzett adatok további, a munkaadók általi kezeléséért, azok esetleges harmadik felek részére történő továbbításáért a munkaadók által. A Russmedia Digital tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatást nem csak közvetlenül a munkaadók, hanem a munkaadók megbízásából harmadik személyek (pl. munkaerő közvetítők) is igénybe vehetik és így a munkavállaló által megadott adatokhoz hozzáférhetnek.

4.4.             A fentiekre tekintettel a Russmedia Digital javasolja a Felhasználónak, hogy különös körültekintéssel járjon el a személyes adatai megadásakor.

4.5.             Mindazonáltal a Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra, hogy az álláskeresői státuszát inaktív állapotba helyezze. Inaktív állapot esetén a munkaadók a Felhasználó által feltöltött adatokhoz,a Felhasználó önéletrajzához nem férhetnek hozzá.

4.6.             A Russmedia Digital tájékoztatja a Felhasználót, hogy bizonyos esetekben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú e-mail üzenetek küldésére köt szerződést a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, a Russmedia Digital-lal szerződő felekkel. Ebből adódóan a Russmedia Digital harmadik felek termékeit, és szolgáltatását reklámozó direkt marketing tartalmú üzeneteket is küldhet a Felhasználó által megadott elérhetőségekre. Felhasználó a Honlap használatával, és elérhetőségi adatai megadásával hozzájárul a direkt marketing célú megkeresések fogadásához a Russmedia Digital, illetve a RM Csoport tagjai által, amelyek a Russmedia Digital Csoport termékeit és szolgáltatásait, vagy a Russmedia Digital-lal szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek termékeit és szolgáltatásait reklámozhatják. Felhasználó a regisztrációval a direkt marketing célú megkeresésekhez adott automatikus hozzájáruló nyilatkozatát a Russmedia Digital-hoz címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben (info@cvonline.hu) visszavonhatja.

5.                A kezelt adatok köre

5.1.             A Russmedia Digital, a Felhasználó által a Russmedia Digital rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az önéletrajzát a Honlapra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat a Russmedia Digital részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki: név, e-mail cím, lakcím, életkor, nem, telefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok, önéletrajz szövege, a Felhasználó által feltöltött fényképfelvételek, dátum.

5.2.             Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a Russmedia Digital-lal, a levelezést, vagy a hangfelvételt a Russmedia Digital a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

5.3.             A Russmedia Digital egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a Russmedia Digital a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a Russmedia Digital marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

5.4.             Ugyanezen okokból a Russmedia Digital eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12.5.1. pontot).

5.5.             A Honlap használatával a Felhasználó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

6.                Az adatkezelés ideje

6.1.             A Russmedia Digital a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó, vagy Russmedia Digital általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a Russmedia Digital rendelkezésére, úgy a személyes adatokat a Russmedia Digital a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

6.2.             A Russmedia Digital a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

7.                Az adatkezelés egyéb jellemzői

7.1.             A Russmedia Digital a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

7.2.             Amennyiben a Russmedia Digital a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3.             Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

7.4.             A Russmedia Digital tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

a)               a Russmedia Digital-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

b)               a Russmedia Digital vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7.5.             Cselekvőképtelen,14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvényes képviselője végezheti a regisztrációt a Felhasználó nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó regisztrációjához, vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások más módon történő igénybevételéhez, személyes adatai megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. A nyilatkozat a Honlapon elérhető. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Russmedia Digital részére.

7.6.             Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú Felhasználó regisztrációjának érvényességéhez a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. A nyilatkozat a Honlapon elérhető. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Russmedia Digital részére.

7.7.             A Russmedia Digital nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában a Russmedia Digital -t megtéveszti. A Russmedia Digital törli azt a Felhasználót, akiről megállapítja, hogy a fenti, életkorra vonatkozó rendelkezést nem tartotta be.

7.8.             Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, ezért a Honlapra korlátozás nélkül regisztrálhatnak a 16. életévüket betöltött kiskorúak.

7.9.             Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Russmedia Digital mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az

 

a)               a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

b)               a Russmedia Digital vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7.10.          Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

7.11.          A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért a Russmedia Digital semmilyen felelősséget nem vállal.

8.                Adatfeldolgozás

8.1.             A Russmedia Digital fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről a Russmedia Digital jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

8.2.             Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Russmedia Digital rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Russmedia Digital rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

9.                Adattovábbítás

9.1.             Felhasználó hozzájárul az általa megadott személyes adatoknak a munkaadóként regisztráló és adatbázis hozzáférést vásárló személyek részére történő továbbításához. A szolgáltatás jellegéből adódóan Felhasználó tudomással bír róla és elismeri, hogy e személyek meghatározása a Felhasználó általi regisztráció vagy az önéletrajz feltöltésekor nem lehetséges.

9.2.             A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Russmedia Digital a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében a RM Csoport jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa. A RM Csoport tagjai általi adatkezelésre a jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

9.3.             A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges továbbá olyan harmadik felek részére, akiknek a Russmedia Digital üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben a RM Csoport egy tagját, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. A Felhasználó a Honlapra való belépéssel, a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul a fenti adattovábbításokhoz.

10.              Adatbiztonság

10.1.          A Russmedia Digital kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

10.2.          A Russmedia Digital az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3.          A Russmedia Digital és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Russmedia Digital és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Russmedia Digital -nak.

10.4.          A Russmedia Digital kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Russmedia Digital általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Russmedia Digital nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

10.5.          A Russmedia Digital valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

11.              Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

11.1.          A Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti, továbbá meghatározhatja, hogy az adatai hozzáférhetőek legyenek-e a munkaadók számára (a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően aktív vagy passzív státuszba helyezéssel).

11.2.          A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

11.3.          A Felhasználó kérelmére a Russmedia Digital tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11.4.          A Felhasználó írásos kérelmére a Russmedia Digital tájékoztatást ad azon munkaadók személyéről, amelyek a Felhasználó adataihoz a Russmedia Digital és a munkaadó között a hatályos általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződés alapján hozzáférhettek.

11.5.          A Russmedia Digital a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

11.6.          A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Russmedia Digital -hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás költségtérítését a Russmedia Digital 10.000,- Ft-ban állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést a Russmedia Digital visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat a Russmedia Digital jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

11.7.          A Felhasználó tájékoztatását a Russmedia Digital csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében[1], valamint a 19. §-ban[2] meghatározott esetekben tagadhatja meg.

11.8.          A tájékoztatás megtagadása esetén a Russmedia Digital írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.9.          Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Russmedia Digital rendelkezésére áll, a személyes adatot az Russmedia Digital helyesbíti.

11.10.        A személyes adatot a Russmedia Digital törli, ha

 

a)               kezelése jogellenes;

 

b)               a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;

 

c)                az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

d)               az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

e)               azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

 

f)                megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

 

g)               ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhasználó vagy a Russmedia Digital törli.

11.11.        Törlés helyett a Russmedia Digital zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

11.12.        A Russmedia Digital megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.13.        A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Russmedia Digital a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a Russmedia Digital továbbította. Az értesítést a Russmedia Digital mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

11.14.        Ha a Russmedia Digital az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Russmedia Digital tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.15.        A Felhasználó jogosult a Russmedia Digital -t arra kérni, hogy személyes adatait a RM Csoport ne használja fel marketing célokra.

11.16.        Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Russmedia Digital felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

11.17.        A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

12.              Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

12.1.          A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

a)               ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Russmedia Digital-ra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b)               ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

c)                törvényben meghatározott egyéb esetben.

12.2.          A Russmedia Digital a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

12.3.          Ha a Russmedia Digital az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.4.          Ha a Felhasználó a Russmedia Digital döntésével nem ért egyet, illetve ha a Russmedia Digital a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12.5.          Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések

A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

12.5.1.       A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12.5.2.       A Russmedia Digital által használt cookie-k

 

A Honlap két fajta cookie-t használ:

12.5.3.       Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

12.5.4.       Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében a Russmedia Digital állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.5.5.       Harmadik fél cookie-k

 

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából a Russmedia Digital harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.5.6.       Webjelzők és pixelek

 

A Honlap és a Russmedia Digital e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.5.7.       Cookie-k engedélyezése és letiltása

 

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13.              Adatvédelmi nyilatkozat változásai

13.1.          Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14.              Kapcsolat

14.1.          Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

 

Russmedia Digital Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
e-mail: info@cvonline.hu

Tel.: (+36 1) 374-7000
Fax:(+36 1) 302-1736 vagy (+36 46) 887-350
Bejegyezve a Debreceni Törvényszék Cégbíróságán
Adószám: 11903079-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017251


Dátum: 2014. augusztus 27

 


[1] Info tv. 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

 

[2] Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.