www.topjob.hu

belső ellenőrzési vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Soproni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Soproni Egyetem
--> Kancellári Hivatalába

belső ellenőrzési vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.11.01-től legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő belső ellenőrzési vezető feladatai A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével:  a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása,  a kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési terv kidolgozása,  jóváhagyott éves ellenőrzési terv végrehajtása,  amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,  elemzések készítése, információk gyűjtése és értékelése, ajánlások készítése a kancellár számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan,  rendszeres időközönként beszámoló készítése,  tájékoztatás adása a belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért eredményekről,  a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési- irányítási rendszerek és eljárások vizsgálata, hogy megfelelnek-e az előírt követelményeknek,  az éves ellenőrzési jelentés összeállítása,  ezen túlmenően a 370/2011. ( XII.31. ) Korm. rendelet 22. §-ban foglalt feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        a 370/2011. ( XII.31.) Korm.rendeletben a belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek való megfelelés,

        több éves szakmai gyakorlat

        számítógépes felhasználói ismeret és gyakorlat,

        önálló munkavégzési képesség, kreativitás,

        költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot,

        eddigi szakmai tevékenység részletes bemutatását,

        jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását,

        minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        A pályázathoz csatolni kell:

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        személyi adatlapot, mely letölthető az uni-sopron.hu oldalról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR osztályvezető nyújt, a 99/518-612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-36/2018. , valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőrzési vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-36/2018., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési vezető.

        Elektronikus úton HR osztály részére a hr@uni-sopron.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálás rendje: a SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiválasztási eljárás a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 23. §-ában foglaltak szerint történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre