Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 1035 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Mezőgazdasági Karra

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékán feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendje, továbbá a Mezőgazdasági Kar Ügyrendje alapján az oktatási-, tudományos kutatási és innovációs feladatokat ellátó intézetek, a döntés-előkészítő és döntéshozó kari szervezetek és bizottságok, valamint átruházott hatáskörben a gazdálkodási- és igazgatási szervezeti egységek tevékenységének irányítása, ellenőrzése. Feladata továbbá a Kar nemzetközi- és hazai intézményközi kapcsolatainak szervezése, ápolása és fejlesztése, valamint a rektor, és/vagy a kancellár által meghatározott körben az Egyetem, valamint a Kar képviselete az Egyetem és társintézményeinek rendezvényein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán főállású egyetemi/főiskolai tanári vagy docensi kinevezéssel, továbbá a felsőoktatásban szerzett, több éves vezetői gyakorlattal, és az általa művelt tudományterületen hazai és nemzetközi elismertséggel. Dékáni megbízást az kaphat, aki rendelkezik a Mezőgazdasági Kar működésének alapos ismeretével és tájékozott a Szegedi Tudományegyetem működését illetően. A pályázónak eleget kell tennie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§-ban foglalt, a magasabb vezetői és vezetői megbízásokkal kapcsolatos rendelkezéseknek, valamint az SZTE Szervezeti és Működési Rendjében rögzített, a dékáni megbízásra vonatkozó feltételeknek. A megbízandó dékánnak a megbízás hatályba lépésével egyidejűleg eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         – a pályázó részletes vezetői elképzeléseit a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán folyó tevékenységekről, valamint a finanszírozási helyzet ismeretében a Kar gazdálkodására vonatkozó részletes terveit (a Kar fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit),

§         – szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai, vezetői, oktatói és tudományos munkájának részletes ismertetésével,

§         – végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány, tudományos fokozat esetében az elismert vagy honosított oklevél, bizonyítvány, honosított tudományos fokozat másolata is csatolandó),

§         – főállású közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         – kitöltött, rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

§         – teljes publikációs és hivatkozási jegyzéket,

§         – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         – minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus másolati példány mindenben megegyezik az eredeti, papíralapú példánnyal,

§         – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-179/2015. , valamint a beosztás megnevezését: dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-179/2015., valamint a munkakör megnevezését: dékán.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2015. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a dékáni (magasabb vezetői) megbízásra vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2016. február 15-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged Dugonics tér 13.), személyesen vagy postai úton, egy eredeti és öt másolati, továbbá egy digitális példányban. A digitális példányt CD-ROM / DVD-ROM adathordozóra rögzítve, kettő önálló PDF fájlban kell benyújtani, amelyek közül az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát, valamint vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre