Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Dékán


  • A hirdetés 962 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Bölcsészettudományi Kar

Dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifújság útja 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• irányítja a Karon folyó képzési, tudományos, kutatási és igazgatási tevékenységet, • Rektor és a Kancellár által átruházott hatáskörben és Rektor által meghatározott körben képviseli az Egyetemet, valamint a Kar képviselete az egyetemi, illetőleg más fórumok előtt, • ellát minden olyan feladatot, illetőleg gyakorolja azokat a jogköröket, amelyeket számára a jogszabályok, az egyetemi és kari szabályzatok meghatároznak, illetőleg, amelyet a Rektor és a Kancellár saját hatásköréből számára átruházott • munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint, • a referensi rendszerre vonatkozó kancellári utasítás alapján a gazdálkodási referensre vonatkozóan a Dékán javaslattételi és egyetértési joggal, előzetes véleményezési joggal, előzetes tájékoztatási és tájékoztatást követő joggal bír, valamint a Dékán feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szakmai irányítási, utasítási és ellenőrzési joga van • a referensi rendszerre vonatkozó kancellári utasítás alapján a területi referensek vonatkozásában a Dékán javaslattételi joggal rendelkezik, joga van a területi referensek napi operatív munkavégzése meghatározásában, munkakörükbe tartozó teendők priorizálásában. • a Rektor és Kancellár által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint • rendelkezik a Kar számára visszaigazolt költségvetési tervben meghatározott keretek felhasználásáról, a Kancellária által a Karra a Dékán javaslattételi és egyetértési joga mellett kijelölt gazdálkodási referens pénzügyi ellenjegyzése mellett • kiadmányozási jogot gyakorol kari ügyekben, • a Kar tevékenységét érintő kérdésekben kezdeményezheti a Rektor vagy a Szenátus intézkedését, • vezetői tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kari Tanácsnak és a Rektornak, • az Egyetem oktatási, kutatási, valamint humánerőforrás stratégiájával összhangban meghatározza a Kar képzési, tudományos és kutatási tevékenységéhez szükséges humán erőforrás állományt, az oktatói, kutatói utánpótlás biztosítására vonatkozó terveket, • előkészíti a Kari Tanács üléseit, szervezi döntéseinek végrehajtását,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, PhD., habilitált dr., legalább két világnyelv ismerete, min. 10 év felsőoktatási gyakorlat,

§         hazai és nemzetközi elismertség a bölcsész- és társadalomtudományok valamely területén, hazai és nemzetközi széles körű szakmai kapcsolatok

§         a pályázó legyen alkalmas egy integrált egyetem keretei között működő Bölcsészettudományi Kar átfogó irányítására, a képzési, kutatási stratégia továbbfejlesztésére és menedzselésére,

§         a Kar nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, valamint a Kar szellemi és anyagi javainak fejlesztésére

§         legalább 5 év vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         előnyt élveznek a Kar főállású, teljes munkaidős, máshol jogviszonyban nem álló egyetemi tanárai és habilitált docensei

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Személyi rész: - pályázati kérelem; - szakmai önéletrajz; - publikációk, az azokra történő hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke; - vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása

§         beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet; Vezetői elképzelések: - motiváció - helyzetértékelés; - vezetői program.

§         Nyilatkozatok: - összeférhetetlenségi nyilatkozat - az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6848 , valamint a beosztás megnevezését: Dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6848, valamint a munkakör megnevezését: Dékán.

§         Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Vélemény nyilvánító Összoktatói Értekezlet és Kari Tanács.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A dékáni pályázatokat postai úton 2 példányban az egyetem rektorának címezve kell eljuttatni és elektronikusan is meg kell küldeni, a fent megadottak szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre