Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 922 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Zeneművészeti Karra

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékán feladata a hatályos jogszabályok, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a Kari Ügyrend alapján a Kar irányításával összefüggő feladatok ellátása: – a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben, valamint a rektor és/vagy a kancellár által meghatározott körben az Egyetem, valamint a Kar képviselete, – az egyetem vezetésével együttműködve a Kar működési feltételeinek biztosítása, – a Kar oktató-nevelő és művészeti munkájának irányítása, szervezése, felügyelete és ellenőrzése, – a Zeneművészeti Kar képzésében a képesítési követelmények tantervi érvényesítése, – új képzési formák, szakok beindításának kezdeményezése, akkreditálása, – posztgraduális képzés, szak- és továbbképzés felügyelete, – kapcsolattartás országos, megyei és helyi hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, a zenésztársadalommal, – a Kar kutatási munkájának felügyelete, – eredményes nemzetközi és hazai pályázati tevékenység, – a Kari Tanács üléseinek előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtásának megszervezése, – a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben a kari humánpolitikai munka irányítása, – a kancellár által átruházott hatáskörben a kari hivatali szervezet irányítása, felügyelete, – a kari ügyekben a kiadmányozási és a kar rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi keretek tekintetében a Szenátus által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor és a kancellár utasításai alapján kötelezettségvállalási és az utalványozási jog gyakorlása, – továbbá minden olyan feladat megoldása és hatáskör gyakorlása, amelyet jogszabály, szabályzat vagy munkáltatói utasítás megállapít. Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a jelen pályázati felhívás kizárólag a dékáni tisztség betöltésére szól, és nem jelenti egyúttal az SZTE SZMR-ben pályázati feltételként felsorolt oktatói munkakörök pályáztatására szóló hirdetmény közzétételét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A megbízandó dékánnak rendelkeznie kell egyetemi szintű végzettséggel, a Zeneművészeti Karra szóló főállású egyetemi, főiskolai tanári vagy egyetemi, főiskolai docensi kinevezéssel, legalább 5 éves vezetői tapasztalattal, a Kar működésének alapos ismeretével, a zeneművészet terén szerzett hazai és nemzetközi szakmai ismertséggel és elismertséggel, valamint büntetlen előélettel. Dékáni megbízást az kaphat, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§-ban foglalt, a magasabb vezetői és vezetői megbízásokkal kapcsolatos rendelkezéseknek, az SZTE SZMR-ben rögzített, a dékáni megbízásra vonatkozó feltételeknek megfelel. A megbízandó dékánnak a megbízás hatályba lépésével egyidejűleg eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         – a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai jogi/letoltheto-adatlapok/),

§         – részletes szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai, vezetői, oktató és művészi munkájának részletes ismertetésével,

§         – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról),

§         – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         – végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről vagy honosításáról szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát),

§         – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         – főállású közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         – fontosabb publikációk, koncertek jegyzékét,

§         – minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – nyilatkozatát arról, hogy a papíralapú, valamint a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,

§         – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-90/2015. , valamint a beosztás megnevezését: dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-90/2015., valamint a munkakör megnevezését: dékán.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. február 4-ig kell benyújtani az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, személyesen vagy postai úton (6720 Szeged Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 2 papír alapú másolati, valamint 1 digitális másolati példányban. A digitális példányt CD-ROM / DVD-ROM adathordozóra rögzítve, két önálló PDF fájlban kell benyújtani, melyek közül az egyik kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát, valamint a magasabb vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre