Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 742 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
--> dékáni hivatal

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július1-től 2020 június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékán feladata: 1. a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben, valamint a rektor és/vagy a kancellár által meghatározott körben az Egyetem képviselete, valamint a kar képviselete, 2. a Kari Tanács üléseinek előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtásának megszervezése, 3. a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben a kari humánpolitikai munka irányítása, 4. a kari oktatási, kutatási szervezeti egységek, a kari oktatási tevékenység irányítása és ellenőrzése, 5. a kancellár által átruházott hatáskörben a kari hivatali szervezet irányítása, felügyelete, 6. a kari ügyekben a kiadmányozási és a kar rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi keretek tekintetében a Szenátus által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor és a kancellár utasításai alapján kötelezettségvállalási és az utalványozási jog gyakorlása, 7. a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban, utasításokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása. A Dékán feladat- és hatáskörét az Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán főállásban dolgozó egyetemi, főiskolai tanárok vagy docensek.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell: (1) tartalomjegyzéket;

        (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        (3) részletes szakmai önéletrajzot;

        (4) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        (5) eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        (6) a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról),

        (7) a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        (8) az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

        (9) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        (10) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: • egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), • egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), • szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat, • tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat), • és nyelvvizsga bizonyítvány;

        • továbbá, ha a pályázó rendelkezik vele, az MTA doktora tudományos címet tanúsító oklevél és/vagy habilitációs oklevél,

        (11) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        (12) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        (13) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal;

        (14) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-154/2016 , valamint a beosztás megnevezését: dékán.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-154/2016, valamint a munkakör megnevezését: dékán.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2017. január 6-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központba kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti papír alapú, 1 másolati papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 2 elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón). A pályázatok formai feltételeiről a (62)-544-007-es és a (62) 544-008-as telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-154/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre