Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 519 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Mérnöki Kar

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július1-től 2020 június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékán feladata a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben, valamint a rektor és/vagy a kancellár által meghatározott körben az Egyetem, valamint a kar képviselete; a Kari Tanács üléseinek előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtásának megszervezése; a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben a kari humánpolitikai munka irányítása; a kari oktatási, kutatási szervezeti egységek, a kari oktatási tevékenység irányítása és ellenőrzése; a kancellár által átruházott hatáskörben a kari hivatali szervezet irányítása, felügyelete, a kari ügyekben a kiadmányozási és a kar rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi keretek tekintetében - a Szenátus által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor és a kancellár utasításai alapján - kötelezettségvállalási és az utalványozási jog gyakorlása; a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban, utasításokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása. További feladata a Karon folyó képzések tekintetében a képesítési követelmények tantervi érvényesítése, új képzési formák, szakok beindításának kezdeményezése, akkreditálása, a posztgraduális képzés, szak-és továbbképzés, szaktanácsadás felügyelete, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, valamint hazai és nemzetközi pályázati tevékenység folytatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pályázhatnak a Kar azon főállású, egyetemi, főiskolai tanári vagy docensi munkakörben dolgozó oktatói, akik a Kar által gondozott valamely alapvető tudományág elismert művelői, rendelkeznek felsőoktatási, kutatási vezetői gyakorlattal, valamint a felsőoktatás területén széles körű hazai és külföldi kapcsolatokkal és alkalmasak a dékáni feladatok ellátására. Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a jelen pályázati felhívás kizárólag vezetői tisztség betöltésére szól, és nem jelenti egyúttal a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében pályázati feltételként felsorolt oktatói munkakörök pályáztatására szóló hirdetmény közzétételét.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. tartalomjegyzéket 2. az SZTE rektorának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 3. részletes szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetésével,

        4. rektori hatáskörbe tartozók, kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 5. eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        6. a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), 7. a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        8. linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu); 9. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetén legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetében annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó),

        10. az egyetemen fennálló teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást, 11. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 12. minden olyan iratot, amit a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        13. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 14. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-179/2015 , valamint a beosztás megnevezését: dékán.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-179/2015, valamint a munkakör megnevezését: dékán.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében rögzített - a dékáni megbízásra vonatkozó - feltételeknek, valamint az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzítetteteknek. Dékáni megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Dékáni megbízás - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel - legfeljebb a 65. életév betöltéséig szólhat. A pályázatot 2017. január 20-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt egy elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón). A pályázatok formai feltételeiről az Igazgatásszervezési és Szolgáltató Központ munkatársaitól a (62)-544-008-as és a (62)-544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-179/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.