Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 497 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1-től 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékán feladata a Kar vezetése, az oktató és tudományos tevékenység irányítása, valamint a gazdasági munka felügyelete. Feladat és hatáskörét az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi szintű végzettséggel, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra szóló főállású egyetemi, főiskolai tanári vagy egyetemi, főiskolai docensi kinevezéssel, a Kar működésének alapos ismeretével. A megbízandó dékánnak a megbízás hatályba lépésével egyidejűleg eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben a kritériumként meghatározott egyetemi oktatói munkakörre szóló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak. ,

        A pályázatnak tartalmaznia kell: (1) tartalomjegyzéket; (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        (3) részletes szakmai önéletrajzot; (4) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        (5) az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást, (6) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        (7) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: • egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), • egyéb diploma, • szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat, • ha a pályázó rendelkezik vele, tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat)

        • és nyelvvizsga bizonyítvány, • továbbá, ha a pályázó rendelkezik vele, az MTA doktora tudományos címet tanúsító oklevél és/vagy habilitációs oklevél,

        (8) eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        (9) a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), (10) a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        (11) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        (12) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        (13) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal; (14) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodája nyújt, a (62)-544-007-es és a (62) 544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-1/2017. , valamint a beosztás megnevezését: dékán.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: dékán.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.),kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 eredeti papír alapú, 1 másolati papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 2 elektronikus példányban (pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.