Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Dékán


  • A hirdetés 778 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Művészeti Kar

Dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: a) rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben képviseli az Egyetemet, valamint a Kar képviselete az egyetemi, illetőleg más fórumok előtt, b) irányítja a Karon folyó képzési, tudományos és kutatási tevékenységet, c) az Egyetem oktatási, kutatási, valamint humán erőforrás stratégiájával összhangban meghatározza a Kar képzési, tudományos és kutatási tevékenységéhez szükséges humán erőforrás állományt, az oktatói, kutatói utánpótlás biztosítására vonatkozó terveket, d) rendelkezik a Kar számára visszaigazolt költségvetési tervben meghatározott keretek felhasználásáról, a Kancellária által a Karra kijelölt gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett, e) kiadmányozási jogot gyakorol kari ügyekben, f) a Kar tevékenységét érintő kérdésekben kezdeményezheti a rektor , a kancellár vagy a Szenátus intézkedését, g) a rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a vonatkozó utasításban meg határozottak szerint, h) előkészíti a Kari Tanács üléseit, szervezi döntéseinek végrehajtását, i) vezetői tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kari Tanácsnak és a rektornak, j) ellát minden olyan feladatot, illetőleg gyakorolja azokat a jogköröket, amelyeket számára a jogszabályok, az egyetemi és kari szabályzatok meghatároznak, illetőleg amelyet a rektor és a kancellár saját hatásköréből számára átruházott.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség vizuális- alkalmazott-, vagy zeneművészeti, művészet elméleti, történeti területen,

        Doktori fokozat, habilitáció

        Angol, vagy német nyelven előadói és vitakészség

        Tíz év oktatási (ebből min. 5 év felsőoktatási) és alkotói, továbbá három év vezetői gyakorlat.

        Pályázhatnak a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározott feltételeknek megfelelő egyetemi tanárok és egyetemi docensek, akik a képző- , ipar- vagy zeneművészet gyakorlati, illetve elméleti területein elismertséggel bírnak, alkalmasak a művészeti képzés fejlesztésének szakmai vezetésére.

        A pályázónak rendelkeznie kell doktori fokozattal, habilitációval, alkotói és felsőoktatási gyakorlattal, valamint szakterületén hazai és nemzetközi ismertséggel. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a Művészeti Kar főállású oktatója.

        Kedvezően értékeli a bizottság a nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi művészeti-kritikai körök előtt is elismert művészeti munkásságot. További feltétel a felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program, - nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata,

        - összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, - Külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy esetében a büntetlen előélet igazolása a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9811 , valamint a beosztás megnevezését: Dékán.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9811, valamint a munkakör megnevezését: Dékán.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályazatai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 példányban kell eljuttatni a Pécsi Tudományegyetem dr. Bódis József rektor címre (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 9811 , valamint a munkakör megnevezését: dékáni vezetői megbízás

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre