Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 1158 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Gyógyszerésztudományi Karra

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1-től 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Zrínyi u. 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékán feladata a hatályos jogszabályok, az Egyetem és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Kar irányításával összefüggő feladatok ellátása:  a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az Egyetem képviselete, valamint a kar képviselete,  a kari szervezeti egységek, a kari oktatási és kutatási tevékenység irányítása és ellenőrzése,  az idegen-nyelvű képzés felügyelete, a képzés összhangjának biztosítása a magyar nyelvű képzéssel,  a gyógyszerészképzésben a képesítési követelmények tantervi érvényesítése,  új képzési formák, szakok beindításának kezdeményezése, akkreditálása,  posztgraduális képzés, szak- és továbbképzés felügyelete,  a kari humánpolitikai munka irányítása,  a Kari Tanács üléseinek előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtásának megszervezése,  a kari ügyekben a kiadmányozási és a kar rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi keretek tekintetében kötelezettségvállalási és az utalványozási jog gyakorlása,  kapcsolattartás országos, megyei és helyi hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, a gyógyszerésztársadalommal,  eredményes nemzetközi és hazai pályázati tevékenység,  a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell a karra szóló főállású egyetemi tanári vagy docensi kinevezéssel, legalább 10 éves oktatói gyakorlattal, vezetői tapasztalattal, a gyógyszerészeti tudományokban hazai és nemzetközi szakmai ismertséggel és elismertséggel, tudományos minősítéssel, angol nyelven előadói és vitakészséggel. Dékáni megbízást az kaphat, aki rendelkezik a Kar működésének alapos ismeretével és tájékozott az egyetem működését illetően, büntetlen előéletű, aki a pályázata alapján alkalmas a dékáni feladatok ellátására, aki eleget tesz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésében foglalt, a magasabb vezetők és vezetők életkorára vonatkozó rendelkezésnek, valamint az SZTE SZMSZ-ben rögzített, a dékáni megbízásra vonatkozó feltételeknek. A megbízandó dékánnak a megbízás hatályba lépésével egyidejűleg eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, korábbi és jelenlegi munkaköri besorolását, beosztását, oktatási, kutatási valamint eddigi vezetői tevékenységének leírását, a Kar vezetésével kapcsolatos terveit, a megvalósításra vonatkozó elképzeléseit.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         – a pályázó részletes vezetői elképzeléseit a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán folyó oktatásról, kutatásról és az egyéb feladatellátásról, valamint a finanszírozási helyzet ismeretében a Kar gazdálkodására vonatkozó részletes terveit (a Kar fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit),

§         – végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről vagy honosításáról szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat hiteles másolatát),

§         – habilitációs oklevélről és MTA doktora tudományos cím megszerzését tanúsító oklevélről készített hiteles másolatot, ha a pályázó rendelkezik habilitációval vagy MTA Doktora címmel,

§         – szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetésével,

§         – főállású közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         – rektori hatáskörbe tartozók, kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

§         – publikációs jegyzéket,

§         – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         – minden olyan iratot, amit a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus másolati példány mindenben megegyezik az eredeti, papíralapú példánnyal,

§         – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága nyújt, a (62) 544-008-as vagy (62) 544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-127/2014. , valamint a beosztás megnevezését: dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-127/2014., valamint a munkakör megnevezését: dékán.

§         Személyesen: az SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a dékáni (magasabb vezetői) megbízásra vonatkozó feltételeknek, valamint az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzítetteteknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2014. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2015. január 15-ig kell benyújtani az SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.), 1 eredeti, 2 papír alapú másolati, valamint 1 digitális másolati példányban. A digitális példányt CD-ROM / DVD-ROM adathordozóra rögzítve, két önálló PDF fájlban kell benyújtani, melyek közül az egyik kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát, valamint a magasabb vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.16.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom