Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár (további jogviszony)


  • A hirdetés 1201 napja lejárt

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar
Turizmus Központ

egyetemi tanár (további jogviszony)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár főbb feladatai: Vegyen részt a turizmus-vendéglátás alap- és a turizmusmenedzsment mesterszakhoz kötődő tantárgyi programok kidolgozásában, fejlesztésében. Aktívan kapcsolódjon be a turizmuselmélet, a turizmus gazdaságtan, a turisztikai erőforrások, valamint a turizmusföldrajz témakörét felölelő kurzusok oktatásába, előadások tartásába, szemináriumok vezetésébe. Legyen részese a Gazdálkodástani Doktori Iskola turizmus specializációján zajló oktatói munkának, vezessen doktori kurzusokat. Az oktatással párhuzamosan vállaljon szerepet a tananyagfejlesztésben, szak- és tankönyvek, jegyzetek készítésével járuljon hozzá a korszerű ismeretek nyomtatott és digitális formátumú közzétételéhez. Vegyen részt a tehetséggondozásban, irányítsa a TDK értekezéseket készítő hallgatók munkáját. Kapcsolódjon be a tudományos utánpótlásba, témavezetőként segítse a PhD hallgatók fokozatszerzését. Aktívan szervezze a Marketing és Média Intézet Turizmus Központjának tudományos életét, segítse elő a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD hallgatók szakmai fejlődését, rendelkezzen iskolateremtő képességgel. Szervezze és irányítsa a Turizmus Központ hazai és nemzetközi tudományos közéletben való megjelenését. Vegyen részt hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos és tudományos-ismeretterjesztő rendezvények koordinálásában. Végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvű publikációs tevékenységet; aktívan vegyen részt a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, különös tekintettel az MTA-val ápoljon jó kapcsolatot.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázatot mindazok a szakterületen működő egyetemi oktatók és kutatók nyújthatnak be, akik a meghirdetett munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

§         legyen a turizmus szakterületen működő, tudományos fokozattal rendelkező habilitált vezető oktató,

§         aki magas szintű hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a turizmussal kapcsolatos ismeretek oktatása és kutatása terén,

§         jelentős tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal a turizmuselmélet és a turizmusföldrajz területén,

§         jelentős oktatási, kutatási és témavezetői, valamint irányítási tapasztalatokkal a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők tudományos munkájának vezetésében,

§         végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez magyar és idegen nyelvű publikációs tevékenység kapcsolódik,

§         rendelkezzen hazai és nemzetközi tudományos testületek vezetésében betöltött tapasztalatokkal,

§         tapasztalattal a tudományos tevékenység és a kapcsolódó események, konferenciák irányításában és szervezésében,

§         két idegen nyelv legalább középfokú ismeretével,

§         Word, Excel, Power Point, SPSS, Neptun készség szintű ismeretével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         MTA doktora cím

§         nemzetközi oktatási gyakorlat (Erasmus, vendégtanár stb.)

§         egyéni témavezetésével PhD fokozatot szerzett hallgatók

§         kutatóintézetben szerzett kutatási, kutatásszervezési, kutatásirányítási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Az egyetemi tanári pályázatnak tartalmaznia kell, továbbá mellékelni kell:

§         a pályázó válaszát a pályázati kiírásra

§         szakmai önéletrajzot a MAB által kiadott útmutató alapján

§         egyetemi szintű végzettséget igazoló okmányok hitelesített (honosított) másolatát

§         tudományos fokozat (külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmányait (Külföldön szerzett oklevél (egyetemi végzettség, doktori fokozat) esetén a végzettség magyarországi elismerésére vagy honosítására vonatkozó okirat másolat)

§         habilitációt igazoló okmány (vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat - beküldő intézmény általi) hitelesített másolatát

§         idegen-nyelv ismeretet igazoló okmány hitelesített másolatát, illetve az idegen-nyelvű előadókészség bizonyítását

§         azon tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette (ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző)

§         nyilatkozatot arról, hogy a TIR-be feltöltésre benyújtott pályázat tartalma megegyezik a nyomtatott „szűkített” példány tartalmával

§         nyilatkozatot arról, hogy hozzáférhetővé tette a tudományos publikációira vonatkozó adatokat a Magyar Tudományos Művek Tárában

§         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

§         pályázati jelentkezési és adatlapot, valamint személyi adatlapot (a pályázattól elkülönítve 1 példányban)

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános)

§         a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról

§         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/847/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár (további jogviszony). §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/847/2014., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár (további jogviszony).

és

§         Elektronikus úton Nagy Annamári személyügyi ügyintéző részére a annamaria.nagy4@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: BCE Jogi és Humánerőforrás Iroda, Pest megye, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. VI. 639.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi tanári munkakör betöltésére pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv. 28. § (5) bekezdés) és a BCE szabályzataiban (különösen a BCE Foglalkoztatási Követelményrendszer, Foglalkoztatási Szabályzatában) rögzített feltételeknek, továbbá a MAB által előírt követelményeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         BCE honlap - 2014. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról a MAB honlapján – II. Útmutató a pályázat összeállításához - formai előírások, és a MAB véleményezési eljárása című fejezetben - tájékozódhat (www.mab.hu). A pályázatokat nyomtatásban két teljes (bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban), és két „szűkített” példányban, továbbá a „szűkített” anyag elektronikus változatban is be kell nyújtani. Az elektronikus változat legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc vagy pdf fájlba szerkeszthető, ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor az kis felbontásban küldhető. A pályázatok összeállításával, benyújtásával kapcsolatos információ, az előírt mellékletek a annamaria.nagy4@uni-corvinus.hu e-mail címen és a 482-7143 telefonszámon kérhetők.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.11.27.
Egyéb hasonló állások Önnek
Nemzetközi koordinátor / asszistens

Első Közép Európai Önsegítő Egyesület

A European Training and Education Network    ...
Budapest, Budapest, Pest


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest


Számviteli ügyintéző

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:...
Budapest, Budapest, Pest