Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár (további jogviszony)


  • A hirdetés 1091 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattudományi, Biotechnológiai, és Természetvédelmi Intézet Állattenyésztéstani Tanszékre

egyetemi tanár (további jogviszony)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Állattan, állatélettan tudományterülethez tartozó tárgyak oktatásának megszervezése, irányítása. E tudományterületekhez kapcsolódó kutatások feltételrendszerének megteremtése. A vállalkozásokkal közös K+F projektek kialakítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, agrármérnöki vagy állatorvosi végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         a Magyar Akkreditációs Bizottság aktuális szakterületére meghatározott egyetemi tanári követelményeinek való megfelelés

§         doktori fokozat

§         habilitáció

§         az adott tudomány terület nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki

§         az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére

§         idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart, angol nyelven előadói és vitakészség

§         doktori értekezések és/vagy sikeres kutatási pályázatok témavezetése

§         tájékozottság tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, azok továbbfejlesztése, aktív szerepvállalás a nemzetközi és hazai szakmai közéletben

§         hazai és nemzetközi elismertség, amit a hazai és idegen nyelvű publikációk, szakkönyvek, a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel is bizonyít

§         önálló kutatócsoport vezetésére való képesség, iskolateremtő tevékenység folytatása

§         képesség önálló kutatómunkára

§         rendelkezzen legalább 12 éves szakirányú szakmai gyakorlattal diplomás munkakörben, amelyből legalább 10 év felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben szerzett oktatói/kutatói gyakorlat

§         az állattenyésztés és a szaporodásbiológia területén a gyakorlatban és a tudományban hazai és nemzetközi ismertség, illetve elismertség

§         a legalapvetőbb számítástechnikai módszerek ismerete, a legelterjedtebb statisztikai programok alkalmazása

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         MTA doktori cím

§         egyéb nyelvismeret társalgási szintű használata.

Elvárt kompetenciák:

§         kommunikációs képesség,

§         jó szervező és kapcsolatteremtő képesség,

§         gyakorlatias szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó rövid válasza a pályázati kiírásban foglaltakra, amiből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik

§         szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi megadása, munkájára vonatkozó jövőbeni tervei

§         azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette, ha több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző, és tegyen nyilatkozatot arról, hogy mely tudományágban kéri MAB bizottság kívánalomrendszere szerinti véleményezést

§         egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló hitelesített okmány

§         doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) hitelesített okmánya

§         habilitációt igazoló hitelesített okmány

§         a külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának hitelesített másolata

§         publikációs lista, kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listája a Magyar Tudományos Művek Tárából (www.mtmt.hu), ezzel egyidejűleg a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában

§         a pályázatnak tartalmaznia kell személyi adatait, lakcímét; szakmai tudományos munkáját, oktató, kutató tevékenységét, annak eredményeit, jelentősebb külföldi tanulmányútját, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         a pályázat összeállításánál kérjük figyelembe venni a MAB által összeállított útmutatót, mely elérhető a www.mab.hu/Beadványok/Egyetemi tanári pályázat/ET bírálati szempontok (új), különös tekintettel az angol nyelven is beküldendő részekre

§         minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatot 4 teljes (1 eredeti, 3 másolati) 1 szűkített (másolati) példányban kérjük beadni, a szűkített pályázat elektronikus változata (CD, DVD) legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű .doc(x) vagy .pdf fájlba kerüljön szerkesztésre (ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban kérjük).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Rektori Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/737-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár (további jogviszony). §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/737-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár (további jogviszony).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi és kari szabályzatoknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu, www.agr.unideb.hu - 2015. május 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.02.