Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár


  • A hirdetés 183 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar
Matematika Tanszékén

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett egyetemi tanár feladata: oktatás és kutatás a Matematika Tanszék profiljához kapcsolódó területeken, különös tekintettel az operációkutatás, matematikai analízis, kombinatorikus optimalizálás területén. Ezeken a területeken a leendő egyetemi tanár további feladata TDK- és szakdolgozatok, diplomamunkák témavezetése, részvétel a tudományos utánpótlás képzésében (PhD témavezetés és kurzusok), valamint aktív részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben. A pályázó vegyen részt a Kar profiljába tartozó projektek pályázati anyagának elkészítésében és azok elnyerése esetén a megvalósításban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, feleljen meg a MAB egyetemi tanárok kinevezésével szemben támasztott kritériumainak. Továbbá a pályázó rendelkezzék legalább 8 éves, felsőoktatásban szerzett, igazolt oktatói, kutatói gyakorlattal, az oktatandó tudományterületen habilitációval, vagy a Doktori és Habilitációs Tanács által azzal egyenértékűvé nyilvánított nemzetközi felsőoktatási gyakorlattal,

        legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismert és elismert.

        Igazolja oktató- és tudományos tevékenységével, hogy alkalmas hallgatók, doktori képzésben részt vevők és kutatók tudományos munkájának vezetésére. Legyen iskolateremtő egyéniség. Aktívan járuljon hozzá a MIK Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának munkájához.

        A kiírás feltételeit teljesítő pályázók között a megítélés a tudományos teljesítmény és a kar hosszú távú kutatási stratégiai szempontjai alapján történik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatot a MAB egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó kívánalomrendszere szerint kell összeállítani:

        nyomtatásban 1 teljes magyar nyelvű + 1 "szűkített" magyar nyelvű + 1 "szűkített" angol nyelvű példányban kell benyújtani.

        A teljes példány tartalma:

        1. A pályázónak a pályázati kiírásra válaszoló levele, ami egyértelműen nyilatkozik arról, hogy az adott kiírásra jelentkezik.

        2. Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi megadásával.

        a) Tudományos, művészeti eredményeinek és azok elismerésének bemutatása: publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével).

        Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

        Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi elismertségének adatai.

        Mellékletként, külön fájlban - az MTMT-ből letöltve, csak elektronikusan (papíron nem) - szakmai tudományos publikációinak, illetve (műszaki, művészi, feltalálói stb.) alkotásainak teljes listája. A pályázó a pályázatában megadhatja általa fontosnak ítélt, de az MTMT-ben nem szereplő publikációi/alkotásai adatait is. Közlésre elfogadott publikációk adatait is az MTMT-be kell bevinni.

        Mellékelni kell a pályázó által a pályázat beadásáig tartó teljes tudományos/művészi pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt 5 publikáció, továbbá a pályázat benyújtását megelőző öt évben (művészeti alkotás esetén tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további 5 publikáció/művészi alkotás adatait (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, az erre kapott hivatkozások száma, illetve az alkotás adatai és visszhangja).

        A pályázónak be kell mutatnia, hogy publikációval/alkotásaival nemzetközi ismertséget és elismertséget szerzett. Legalább egy publikációjának idegen nyelven, külföldi rangos (referált, IF-fel rendelkező) folyóiratban megjelentnek kell lennie, ahol a pályázó első vagy utolsó szerző. Ez az előírás a hittudományokban benyújtott pályázatra is vonatkozik. Legalább egy művészeti alkotás esetén a nemzetközi ismertséget és elismertséget be kell mutatni.

        Az ezen előírásnak megfelelő legalább egy közlemény/alkotás megléte a pályázat pozitív megítéléséhez szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétele.

        b) A pályázat benyújtásának időpontjáig végzett felsőoktatási oktatási tevékenysége, bemutatva az ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatokat. A fentiek értékelésénél figyelembe vehető teljesítménymutatókat - mint értékelési szempontokat, illetve a bemutatás formai-tartalmi ajánlásait - ld. Ajánlás a kutatási/alkotói, az oktatási és tudományszervezési teljesítmény, valamint a hazai és külföldi szakmai közéleti jelenlét bemutatásához (MAB útmutató, 6. oldal).

        3. Azon tudományág(ak) (lásd A tudományterületekhez tartozó tudomány- és művészeti ágak, MAB-útmutató, 7. oldal) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző.

        4. A pályázat mellékletét képező személyes dokumentumok másolata (külső pályázó esetén KÖZJEGYZŐ ÁLTAL HITELESÍTETT másolata):

        egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, külföldi végzettség esetén a dokumentum OFFI által kiállított hiteles fordítása, és a magyarországi diploma-elismerés okirata,

        doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését igazoló okmány,

        habilitációt igazoló okmány másolat, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott igazolása,

        külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolata,

        nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap egyetemi tanári pályázathoz, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

        A "szűkített" példányok tartalma (nyomtatásban és elektronikusan is): a "szűkített" példányok a teljes pályázati anyag 1., 2., 3., pontjai alatt felsoroltak egy magyar és egy angol nyelvű dokumentumban (külön fájlokban) szerkesztett változatai, amelyek melléklete (külön fájlban) az MTMT-ből kinyomtatott és szükség esetén az II.4.a. szerint kiegészített publikációs lista.

        Kérjük, hogy a pályázati anyagot ne kösse be spirál- vagy hőkötéssel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Műszaki Informatikai Kar Titkársága nyújt, a 06-88/624-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1083 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1083, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2018. június 18.

        Egyetemi Körlevél - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató és a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu - Álláspályázatok menüpont) letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: 88/624- 236), szakmai információk a Műszaki Informatikai Kar Titkárságán (tel.: 88/624-021) szerezhetők be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre