www.topjob.hu

egyetemi tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Soproni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Faalapú Termékek és Technológiák Intézetébe (műszaki tud.tt,anyagtud.és techn.t.á)

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár oktatási feladatai: 1. BSc. és MSc képzésben az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása: - Mérnöki készségek; - Elsődleges faipari technológiák; - Ragasztott faszerkezetek gyártása; - Padlók, burkolatok, lépcsők; - Technológiatervezés I.; PhD. képzésben az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása: - Tudományos publikációk formai és tartalmi követelményei; - Rétegelt-ragasztott faszerkezetek; 2. Részvétel nemzetközi oktatási programokban. 3. Tudományos diákköri témák irányítása. 4. Doktori témák irányítása. Tantárgyak gondozása az Egyetem doktori iskoláiban, részvé-tel doktori szigorlaton, doktori védésen a bizottság tagjaként vagy vezetőjeként. 5. Részvétel záróvizsgáztatásban, diplomavédésen, a bizottság tagjaként vagy vezetőjeként. A kinevezendő egyetemi tanár kutatási feladatai: - Aktív részvétel az Intézet kutatási programjainak kidolgozásában és megvalósításában. - Aktív részvétel az Intézet hazai és nemzetközi kutatási projektjeiben. - A fiatal oktatók/kutatók kutatási tevékenységének irányítása. - Aktív kapcsolattartás a hazai és külföldi kutatási partnerekkel. - A kutatási eredmények hazai és külföldi publikálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        Pályázati feltétel (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 19. § (1)):

        rendelkezzen legalább tíz éves felsőoktatásban, kutatásban szerzett szakmai gyakorlattal,

        rendelkezzen PhD fokozattal és habilitált doktori címmel,

        legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a fiatal oktatók/kutatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,

        legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, fejlessze tovább ezeket az ismereteket,

        rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, amit a hazai és külföldi publikációk, szak- és tankönyvek, a rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel bizonyítanak,

        legyen képes önálló kutatómunkára és kutatócsoport vezetésére,

        legyen képes idegen nyelven előadni és publikálni.

        A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 19.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint történik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó (SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B§ (2)):

        személyi adatait, lakcímét,

        jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait, - idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos tevékenységét, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett eddigi munkáját,

        tisztségeit, a nemzetközi tudományos életben való aktív részvételét.

        A pályázathoz csatolni kell a pályázó (SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B§ (3)):

        szakmai önéletrajzát

        végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegen nyelvtudását tanúsító ok-iratok hiteles másolatát,

        habilitációt tanúsító oklevelét,

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét,

        hazai és külföldi referenciái másolatait,

        három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványát,

        személyi adatlapját, mely letölthető a www.uni-sopron.hu oldalról

        arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a kar dékánja és HR osztályvezető nyújt, a 99/518-297, 99/518-612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-32/2018. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-32/2018., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követel-ményrendszerében rögzített feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat – a MAB útmutatója szerint összeállított formában – 2 nyomtatott példányban és elektronikusan, legfeljebb 3 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű fájlban (.doc(x) vagy .pdf) kérjük beadni. A példányokat a Soproni Egyetem Rektori Hivatalába kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre