Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár


  • A hirdetés 1298 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézetbe

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az oktató, nevelő, tudományos és gyógyító munkában. A graduális és posztgraduális képzésben magyar és angol nyelven előadások, gyakorlatok és szemináriumok tartása, vizsgáztatás. Kutatócsoport önálló irányítása. Ph.D témavezetői akkreditáció. Önálló Ph.D kurzus meghirdetése. Speciális munkaköri feladatok: vezető oktatóként tantermi és gyakorlati oktatás, Ph.D témavezetés, fiatal oktatók betanítása. Az Aritmia Centrum magas szakmai színvonalon való vezetése. Az invazív- és non-invazív diagnosztikus és terápiás eljárások napi használata, betanítása, továbbfejlesztése. A klinikai kutatási projektek fejlesztésében, kivitelezésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, orvos egyetemi diploma ,

§         doktori fokozat, doktori értekezések és/vagy sikeres kutatási pályázatok témavezetése, PhD kurzus vezetése és/vagy oktatási tevékenység PhD kurzusban

§         szakképesítés követelményrendszer szerint (belgyógyászat, kardiológia szakvizsga, aritmológus licensz vizsga),

§         amennyiben magyar állampolgár habilitáció, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat,

§         a pályázó hazai és nemzetközileg is elismert képviselője legyen a tudomány területének (hazai és idegen nyelvű publikációk, szakkönyvek, konferenciákon való részvétel), és kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejtsen ki, legyen tájékozott a hazai és nemzetközi eredményekről, valamint legyen képes azok továbbfejlesztésére,

§         alkalmas legyen (az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján) a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,

§         a pályázó képes legyen idegen nyelvű publikálásra, szeminárium és előadás tartására, önálló kutatócsoport vezetésére, iskolateremtő tevékenységre,

§         a pályázó feleljen meg a Magyar Akkreditációs Bizottság aktuális szakterületre meghatározott egyetemi tanári követelményeinek

§         angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

§         büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         az egyetemi tanári kinevezés feltételeit a 2011. évi CCIV. törvény 28. § (5) bekezdése, a "Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat, valamint a szabályzat kari melléklete tartalmazza

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         MTA doktori cím

§         egyéb idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, személyi adatlapot, mely a DE ÁOK Dékáni Hivatalban beszerezhető

§         a pályázó válaszát a pályázati kiírásra, amiből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik,

§         részletes szakmai önéletrajzot a MAB előírásainak megfelelően, valamint a munkájára vonatkozó jövőbeni terveit,

§         egyetemi szintű végzettséget igazoló okmányt, szakképzettséget, doktori fokozatot, tudományos címet (Ph.D, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat, honosítási okirat másolat),

§         habilitációs oklevelet (amennyiben rendelkezik vele, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a beküldő intézmény által), idegennyelvtudást igazoló okirat, Orvosok Országos Nyilvántartási igazolványát, Kamarai tagságát

§         kérjük, hogy a fent felsorolt oklevelekről/iratokról hiteles másolatokat csatoljanak a pályázathoz (belső pályázó esetén az okiratok hitelességét az Egyetem főtitkára igazolja),

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,

§         azon tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette (ha a munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységre meghatározóan jellemző), valamint tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy mely tudományágban illetékes MAB bizottság kívánalomrendszere szerint történjen a MAB véleményezése,

§         publikációs lista, kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listája a Magyar Tudományos Művek Tárából (www.mtmt.hu), a pályázó ezzel egyidejűleg a tudományos publikációira vonakozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában,

§         valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         a pályázatot az egyetem rektorának címezve 4 teljes (1 eredeti és 3 másolat) + 1 "szűkített" másolati példányban, valamint a "szűkített" anyagot elektronikus változatban (CD, DVD) is be kell nyújtani. Kérjük, a beadvány elektronikus változatát legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x) vagy pdf fájlba szerkeszteni (ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban kérjük),

§         az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók a www.mab.hu - Beadványok - egyetemi tanári pályázat - ET bírálati szempontok (új) címszó alatt érhetők el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Rektori Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2611-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2611-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2014. december 1.

§         www.nki.gov.hu - 2014. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre