Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanári


  • A hirdetés 731 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Georgikon Kar
Növényvédelmi Intézetében

egyetemi tanári

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett egyetemi tanár feladata nemzetközi szintű tudományos tevékenység folytatása a Növényvédelmi Intézet kutatási profiljához kapcsolódóan – elsősorban a növénykórtan oktatási és kutatási területein -, oktatás a Kar szakjain, kutatások, doktori témák vezetése, valamint pályázatok kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, a témában megszerzett doktori fokozattal (PhD) és habilitációval. Az egyetemi docensi követelményrendszer teljesítésén túl feleljen meg a MAB egyetemi tanárok kinevezésével szemben támasztott követelményeinek. Továbbá rendelkezzék legalább 10 éves oktatási és tudományos munkássággal.

        Tevékenysége legyen mértékadó és tudományterületének művelői előtt ismert és elismert. Igazolja, hogy alkalmas hallgatók, doktori képzésben résztvevők és kutatók munkájának vezetésére. Legyen iskolateremtő egyéniség.

        A szakterületekhez kapcsolódó szakvezetői, szakmai, közéleti és tudományszervezői tevékenység, valamint pályázati munka terén szerzett gyakorlati tapasztalat előnyt jelent. A kiírás feltételeit teljesítő pályázók megítélése a tudományos teljesítmény és a Kar hosszú távú oktatási és kutatási stratégiai szempontja alapján történik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati dokumentációt a MAB útmutatója alapján kell összeállítani (www.mab.hu, Beadványok, Egyetemi tanári pályázatok):

        1. Kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve), hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        2. A pályázó válasza a pályázati kiírásra (angol nyelven is benyújtandó), amiből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik.

        3. Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi megadása.

        a) Tudományos, művészeti eredményeinek és azok elismerésének bemutatása (angol nyelven is benyújtandó): publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével). Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

        Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi elismertségének adatai (angol nyelven is benyújtandó).

        Mellékletként - megjelenési nyelvükön feltüntetve - szakmai publikációinak, illetve (műszaki, művészi, feltalálói stb.) alkotásainak teljes listája, külön kiemelve a tudományos/művészi pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt/művet/alkotást. (Az értékelésnél figyelembe vehető publikációk körét és a publikációs lista összeállításának módját a MAB útmutató külön tartalmazza).

        b) Eddigi felsőoktatási oktatási tevékenysége, ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatok (angol nyelven is benyújtandó). (A fentiek értékelésénél figyelembe vehető teljesítménymutatókat, mint értékelési szempontokat, illetve a bemutatás formai-tartalmi ajánlásait a MAB útmutató külön tartalmazza).

        4. Azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó az eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző.

        5. A következő személyies dokumentumok másolata (külső pályázó esetén közjegyző által hitelesített másolata):

        • egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány,

        • külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés (OFFI általi hiteles fordítás és honosítás) okirata,

        • doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) okmánya,

        • amennyiben a pályázó rendelkezik habilitációval, akkor az azt igazoló okmány vagy azzal engyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a Pannon Egyetem EDHT határozata alapján).

        • formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati egyetemi tanári pályázathoz, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

        A pályázat anyagot 4 teljes eredeti és 2 szűkített (a fenti 2-4. pont anyagai, egy-egy magyar és angol nyelvű dokumentumban (külön fájlokban), valamint mellékletként (külön dokumentumban/fájlban) a publikációs lista) kérjük benyújtani.

        Kérjük, hogy a pályázati anyagokat NE kössék be spirál- vagy hőkötéssel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0845 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0845, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egyetemi Körlevél - 2016. december 15.

        Pannon Egyetem honlapja - 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre