Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főigazgató - tudományos kutató MTA SZBK


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
-->
főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári körút 62.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az főigazgató feladata: a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítása, koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete, a kutatóközpont tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése, a kutatóközpont munkájának összehangolása, költségvetési irányítási jogok és a kutatóközpont közalkalmazottak felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése. A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelmények: a kutatóközpont tudományos tevékenységének koordinálása, és tudományos teljesítményének növelése, a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosítása, növelése, a kutatóközpont tudományos eredményei hasznosítása és az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kommunikációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, vagy a tudomány kandidátusa tudományos fokozat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat,

        legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

        kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a kutatóközpont profiljának megfelelő kutatások valamely területén,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pénzügyi-gazdasági képesítés.

        vezetési-szervezési képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajz.

        a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményeire érkezett hivatkozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen releváns mutatók),

        a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása),

        a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése,

        hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja.

        a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,

        A fenti anyagokat elektronikus adathordozón vagy a humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre (Word fájlformátumban) is be kell nyújtani.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat véleményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az érintett kutatóközpont kutatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése,

        részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázónak a kutatóközpont vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölése,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000., MTA Titkársága (adatkez. ny. sz.: NAIH-68608/2013) . Humánpolitikai Önálló Osztályára - az MTA elnökének címzett - kísérőlevéllel együtt ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2526/2017/HO , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató - tudományos kutató MTA SZBK.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2526/2017/HO, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató - tudományos kutató MTA SZBK.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül magyar nyelvű interjú keretében hallgatja meg. A bizottság kikéri a tudományos osztályok és a kutatóközpont kutatóinak véleményét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (AKT). Az MTA főtitkára– az AKT véleményének ismeretében – javaslatot tesz az MTA elnökének a jelöltek személyére. A főigazgató személyéről az MTA elnöke, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA magyar és angol nyelvű honlapja - 2017. július 1.

        Akadémiai Értesítő - 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A főigazgató jogállása: a főigazgató a kutatóközpont egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. A főigazgató magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által átruházott hatáskörben látja el. A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóközpontnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendelkezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Főigazgatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a főigazgató vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre