www.topjob.hu

főigazgató


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 343 napja lett aktiválva

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
-->
főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése és irányítása. A főigazgató a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, - Orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség. - Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés.,

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - Büntetlen előélet.- Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkal-mazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának Titkársága nyújt, a 06-49/548-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: X/163/2017 , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: X/163/2017, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny, - 2017. augusztus 31.

        Tiszaújvárosi Krónika - 2017. július 20.

        Tisza TV Képújság - 2017. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai, - részletes szakmai önéletrajz, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével), - nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek válla-lásáról, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes ada-tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt-vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, - nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a Képviselő-testület zárt ülésén történő tárgyalásáról (igény esetén) Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kap-csolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapja (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu). honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.17.