Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági vezető MTA CSFK


  • A hirdetés 529 napja lejárt

Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
-->
gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a kutatóközpont költségvetési tervezésével, a pénzellátással, a gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatásokkal és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és a fenntartó irányító szerv rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása; a kutatóközpont számviteli és pénzügyi rendszerének szervezése, irányítása, ellenőrzése; a gazdálkodás irányítása, költségvetési előirányzatok alakulásának folyamatos ellenőrzése, szükséges módosítások kezdeményezése, végrehajtása, az éves előirányzatok teljesítése; a költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása; pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése; az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése; a kutatóközpont gazdasági szervezetének a vonatkozó jogszabályok szerinti irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskolai felsőfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság,

        a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 12. §-ában előírt végzettség,

        szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, valamint a nyilvántartást végző szervezet által kiállított igazolvánnyal,

        legalább 3 év vezetői gyakorlat költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában,

        felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett hosszabb szakmai tapasztalat (pénzügyi, gazdálkodási területen),

        az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gazdálkodási, elszámolási gyakorlat,

        legalább középszintű angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázó vezetői elképzelései,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

        3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

        a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata.

        A fenti anyagok közül a szakmai önéletrajz és a pályázó vezetői elképzelései elektronikus adathordozón, vagy a humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre, Word fájlformátumban is benyújtandó.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000., MTA Titkársága - adatkez. ny. sz.: NAIH-68608/2013 . Humánpolitikai Önálló Osztályára - az MTA elnökének címzett - kísérőlevéllel együtt ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4991/2016/HO , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető MTA CSFK.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4991/2016/HO, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető MTA CSFK.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság, a pályázatok értékelése alapján választja ki a meghallgatásra javasolt személyeket. A kiválasztott pályázókat a bizottság, a pályázat benyújtási határidejétől számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja meg, majd a pályázókat rangsorolva javaslatot tesz az MTA elnökének. A megbízásra kerülő gazdasági vezető személyéről – a kutatóközpont főigazgatója véleményének ismeretében – az MTA elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA magyar nyelvű honlapja - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A gazdasági vezető jogállása: az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 11. § (6) bekezdésének megfelelően a gazdasági vezető a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, „gazdasági ügyvivő szakértő” munkakörben, négy hónapos próbaidő kikötésével. Tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. A gazdasági vezető magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása és díjazásának megállapítása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. A gazdasági vezető felett a további munkáltatói jogokat a kutatóközpont főigazgatója gyakorolja. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Gazdasági vezetői munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41.,43., 43/D, 44.§-ai, értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a kutatóközpont gazdasági vezetője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.