Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági vezető


  • A hirdetés 1033 napja lejárt

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ifjúság Utcai Óvoda
-->
gazdasági vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015. június 01-től 2020. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák (egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és harmincnégy gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) gazdálkodási feladatainak ellátása, irányítása, különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, az Ávr. 12.§-ában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 01. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői - vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok (azaz könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói tevékenység) ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség. A pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban (azaz a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezők nyilvántartásában) és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében a vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg az adott intézményben közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes fényképes szakmai önéletrajz

§         gazdasági vezetésre vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát, valamint az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okiratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         szakmai gyakorlat igazolása

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó sikeres pályázata esetén vállalja a 2007. évi CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

§         a pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány - amelyek közül egy példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu email címre küldendő be word vagy pdf dokumentum formátumban - csak a szakmai önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humán Főosztály nyújt, a 52/517-608 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Humán Főosztály. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-76880/2015 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-76880/2015, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

vagy

§         Személyesen: DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I. 106. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének értelmében a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján, www.debrecen.hu - 2015. április 19.

§         DMJV Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtáblája - 2015. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 10 napon belül dönt a vezetői megbízásról.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.20.