Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

hivatalvezető


  • A hirdetés 942 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal

hivatalvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 22-től legfeljebb 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó hivatalvezető feladata a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai, a Tanári és Tanszékvezetői Testület döntési, javaslattételi és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítésének ellátása, a döntések előkészítésével valamint végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási munka irányítása, a Dékáni Hivatal szervezeti egységei, a Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztálya (egyúttal a PhD Titkárság), a Külföldi Hallgatók Tanulmányi Osztálya, a Szak- és Továbbképzési Tanulmányi Osztály, a Kari Informatikai Központ, valamint a Tudományszervezési Iroda munkájának összehangolása, a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység koordinálása, a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a kari belső szabályzatok, (dékáni) utasítások előkészítésében és gondozásában való közreműködés, a dékán támogatása a humánpolitikai feladatokban és a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a hivatalvezetőre delegált munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A pályázónak rendelkeznie kell főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) végzettséggel, igazgatási munkakörben szerzett tapasztalattal, a magyar nyelv ismeretén kívül legalább egy, az Európai Unióban hivatalos nyelvnek minősített nyelvből középfokú, komplex nyelvvizsgával. Előnyt jelent – különösen egyetemi - igazgatási beosztásban szerzett (vezetői) tapasztalat, jogász, közgazdasági végzettség. Hivatalvezetői megbízást az kaphat, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel a megbízás lejártáig nem tölti be a 65. életévét, valamint eleget tesz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésben, az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az SZTE SZMR SZMSZ-ben rögzített további, a vezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek. A hivatalvezetőnek megbízásával egyidejűleg eleget kell tennie vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. A megbízandó hivatalvezető foglalkoztatása teljes közalkalmazotti jogviszonyban, ügyvivő szakértő munkakörben történik. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét arra, hogy jelen pályázati kiírás nem jelenti egyúttal ügyvivő szakértő munkakörre szóló pályázati felhívás közzétételét. amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

§         A pályázathoz mellékelni kell: – pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra a megbízási jogkör gyakorlójának címezve, – rektori/kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

§         – végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, – az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

§         – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ nyújt, a 62/544-007 és 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-51/2016. , valamint a beosztás megnevezését: hivatalvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-51/2016., valamint a munkakör megnevezését: hivatalvezető.

§         Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2016. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B (2) bekezdésben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében a vezetői megbízásra vonatkozó, továbbá az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben rögzített, az ügyvivő szakértő munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2016. május 13-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) személyesen vagy postai úton 1 eredeti, 6 másolati, valamint 2 digitális példányban. A digitális példányt CD-ROM / DVD-ROM adathordozóra rögzítve, 2 önálló PDF fájlban kell benyújtani, amelyek közül az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát, valamint a vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.15.
Iratkozzon fel állásértesítőre