www.topjob.hu

igazgató, gazdasági főelőadó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Dombóvár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetése és gazdasági főelőadó munkakör betöltése. Az intézmény alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv, az irányító szerv döntése szerint ellátja egyes gazdasági szervezettel nem rendelkező, hozzárendelt költségvetési szervek tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti feladatokat a költségvetési szervekkel kötött, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokban foglaltak szerint. Az intézmény közreműködik az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti védőnői ellátás, mint a települési önkormányzati feladat biztosításában, valamint ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetési feladatokat Dombóváron.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

        Az intézményben felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben, teljes munkaidőben, határozatlan időre kinevezhető.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományok területén szerzett felsőfokú képzettség és szakképzettség,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vezető, magasabb vezető beosztásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt.

        Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

        Az intézmény fejlesztésére, vezetésére voantkozó program.

        Nyilatkozat, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata.

        Szakmai gyakorlat igazolása.

        Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tillman Anikó nyújt, a 06-74/564-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./471/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató, gazdasági főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./471/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató, gazdasági főelőadó.

        Személyesen: dr. Tillman Anikó, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat az előkészítő bizottság véleményezi, ennek keretében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül meghallgatja. Az előkészítő bizottság véleménye alapján, valamint a pályázók bizottsági és képviselő-testületi meghallgatását követően az érvényes pályázatokat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dombovar.hu - 2017. július 24.

        7200 - Egy szabad város lapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő I./471/2017. azonosító számot, a munkakör (igazgató) megnevezését, valamint a következőt: „Postázóban nem bontható fel!”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.