www.topjob.hu

igazgató (művelődésszervező)


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
--> Városi Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018.november 1-től 2023. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– A Városi Művelődési Központ és Könyvtár irányítói, ellenőrzési feladatainak ellátása. – A Csornai Muzeális Kiállítóhely vezetési, irányítási feladatainak ellátása. – Az intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenység és kiegészítő tevékenység ellátásának biztosítása. – Kapcsolattartás a fenntartóval és polgármesteri hivatalával. – Munkáltatói feladatok ellátása az intézményben. – Program és közönségszervezői feladatok irányítása közművelődési és könyvtári területen. – Kapcsolattartás a város és a megye kulturális és közoktatási társintézményeivel, Csorna város civil szervezeteivel. – A vezetői feladatok ellátása mellett a művelődésszervezői munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F. § (1) bekezdésére figyelemmel, a (2) bekezdése alapján az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a pályázó a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt.hatálya alá tartozó szerv),

        intézményvezetői program, az intézmény vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

        szakmai gyakorlat hiteles igazolása,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a pályázatot előkészítő bizottság, illetve a képviselő-testület nyilvános ülésén történő tárgyalásához,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén, megbízásával egyidejűleg a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Bónáné dr. Németh Katalin polgármester nyújt a 96/590-112-es, valamint Szalainé dr. Németh Annamá nyújt, a 96/590-163 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1736/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató (művelődésszervező).         Postai úton, a pályázatnak a Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1736/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató (művelődésszervező).

        Elektronikus úton dr.Bónáné dr. Németh Katalin polgármester részére a polgarmester@csorna.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A magasabb vezető személyéről Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete (az előkészítő bizottságának véleményezését követően) várhatóan 2018.szeptember havi ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csorna Város Honlapja - 2018. június 1.

        Kisalföld Napilap ( tájékoztatás a megjelenésről) - 2018. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorna.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre