Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató - tudományos kutató MTA Atomki


  • A hirdetés 932 napja lejárt

Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Atommagkutató Intézet
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata: a kutatóintézet irányítása, az intézmény teljes, általános képviselete, a kutatóintézet munkájának összehangolása, a kutatóintézet hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, a kutatóintézet tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése, költségvetési irányítási jogok és a közalkalmazottak felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a kutatóintézet és kutatócsoportok interdiszciplináris együttműködésének elősegítése, a szinergiák kihasználása, a kutatóintézet működésének biztosítása, a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása. A kutatóintézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelmények: a kutatóintézet tudományos teljesítményének növelése, a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosítása, növelése, a kutatóintézet kutatási infrastruktúrája hatékony működtetése, kihasználtságának növelése, a kutatóintézet tudományos eredményeinek hasznosítása és az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kommunikációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) (Kjt.) és annak végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet,

§         legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat,

§         nemzetközileg is elismert tudományos eredmények a kutatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén,

§         kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat,

§         legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         további tudományos cím (habilitált doktor, tudomány doktora, MTA doktora tudományos cím, MTA levelező- vagy rendes tagság),

§         felsőoktatási intézmények működtetési munkatapasztalata,

§         vezetési-szervezési képesítés és/vagy gyakorlat,

§         pénzügyi-gazdasági képesítés és/vagy gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázónak a kutatóintézet vezetésére, fejlesztésére, a kutatóintézeten belüli interdiszciplináris együttműködés erősítésére, a kutatási infrastruktúra működtetésére, kihasználására, fejlesztésére, a kutatói életpálya-modell kialakítására és a kutatóhely tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója, külön kitérve a kiemelt akadémiai programok megvalósításának hatékonyságára,

§         részletes szakmai önéletrajz,

§         tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése; a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása),

§         a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése,

§         a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,

§         a pályázó scientometriai mutatói (eddigi tudományos közleményeinek száma, az ezekre érkezett hivatkozások száma, H-index, 2012-2014-ben megjelent cikkeinek a meglévő adatok alapján összegzett (becsült) impaktfaktora, és az ezekre kapott hivatkozások száma)

§         a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozás (a főbb életrajzi adatok és a koncepció lényegének ismertetése)

§         3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölése,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat véleményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az érintett kutatóközpont kutatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja.

§         A pályázati anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és elektronikus adathordozón, vagy e-mailen (humanpol@titkarsag.mta.hu) – Word fájlformátumban – is be kell nyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000., MTA Titkársága (adatkez. ny. sz.: NAIH-68608/2013) . Humánpolitikai Önálló Osztályára - az MTA elnökének címzett - kísérőlevéllel együtt ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2879/2015/HO , valamint a beosztás megnevezését: igazgató - tudományos kutató MTA Atomki. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2879/2015/HO, valamint a munkakör megnevezését: igazgató - tudományos kutató MTA Atomki.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül magyar nyelvű interjú keretében hallgatja meg. A bizottság kikéri a tudományos osztályok és a kutatóintézet kutatóinak véleményét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (AKT). Az MTA főtitkára– az AKT véleményének ismeretében – javaslatot tesz az MTA elnökének a jelöltek személyére. Az igazgató személyéről az MTA elnöke, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         MTA magyar és angol nyelvű honlapja - 2015. május 15.

§         Akadémiai Értesítő - 2015. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az igazgató jogállása: az igazgató a kutatóintézet egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Az igazgató magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által átruházott hatáskörben látja el. A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóintézet adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendelkezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóintézettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti, illetve magasabb vezetői illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül megállapításra. Igazgatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a kutatóintézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.16.