Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 980 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1-től 2021. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Szentháromság utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola igazgatójának feladata az intézményben folyó színvonalas nevelő-oktató munka irányítása, a szakszerű és törvényes működés biztosítása, az intézmény hatékony és takarékos működtetése. Feladata továbbá a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény alkalmazottai fölött, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 14. § (3) bekezdése szerinti korlátozást figyelembe véve. A felsoroltakon túl az iskola igazgatója felelős a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 69. § (1)-(3). bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásáért. További feladata a gyakorló iskolai tevékenység vezetése és szervezése, a Szegedi Tudományegyetemmel, mint fenntartó intézménnyel való hatékony együttműködés, kapcsolattartás munkáltatói, szakmai és szakszolgálati intézményekkel, szervezetekkel, és mindazon feladatok végrehajtása, melyeket az intézmény Pedagógiai Programja, Minőségirányítási Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz. A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. §-ban és 67. §-ban, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszerében (http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=41814) rögzített feltételeknek. Igazgatói megbízást az kaphat, aki megfelel az Nkt. 67. § (1) bekezdésben rögzített feltételeknek és akire – figyelemmel az 1700/2012. (XII. 29.) sz. Korm. határozatra – a megbízás időtartama alatt nem terjed ki a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés ga) pontjának és a Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (3) bekezdésének a hatálya. Az igazgató foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időtartamban, teljes munkaidőben, pedagógus-munkakörben történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell - az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettséggel, - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időtartamra, teljes munkaidőre szóló alkalmazással vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazással; - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel; - legalább 5 év, pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal, - a tanárképzés szervezésében szerzett jártassággal; - köznevelési intézmény vezetésében szerzett legalább öt év vezetői tapasztalattal; - büntetlen előélettel és cselekvőképességgel; - továbbá nem állhat tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: - pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

§         - a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot kitöltve, (letölthető: http://www. u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

§         - részletes szakmai önéletrajzot;

§         - eddigi vezetői tevékenysége leírását,

§         - az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

§         - vezetői elképzelései részletes terveit az iskola feladatainak ellátásáról;

§         - vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit;

§         - közalkalmazotti jogviszony igazolását;

§         - végzettséget, közoktatási vezető szakképzettséget és egyéb szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát;

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         - minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

§         - cselekvőképességéről szóló nyilatkozatát;

§         - nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal;

§         - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-29/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-29/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatról véleményt nyilvánít az iskolában működő szakmai munkaközösség, az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat, nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és az a pedagógus szakmai szervezet, amelyik a benyújtásra meghatározott határidő lejártáig az SZTE-nek, mint fenntartónak írásban bejelentette, hogy élni kíván véleményezési jogával. Véleményt nyilváníthat az intézményi tanács és a Nemzeti Pedagóguskar illetékes területi szerve. A rektor a pályázat írásos véleményezésére bizottságot kér fel. Az SZTE Szenátusa dönt a pályázat rangsorolásáról. Az igazgatót a rangsor figyelembevételével, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a rektor bízza meg. Az intézmény megismerése érdekében Prof. Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes nyújt felvilágosítást a (62) 544-011-es telefonszámon vagy a oktrh@rekt.szte.hu e-mail címen. A pályázatot az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába kell benyújtani 1 nyomtatott (eredeti) és 6 papíralapú másolati, valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón benyújtott, PDF kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati példányban. A digitális másolatot 2 önálló fájlban kell rögzíteni. Ezek közül az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát; eddigi vezetői tevékenysége leírását; az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; vezetői elképzelései részletes terveit az iskola feladatainak ellátásáról, vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit tartalmazza. A másik fájlnak meg kell egyeznie a pályázat papíralapú, teljes eredeti példányával.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre