Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Igazgató


  • A hirdetés 1002 napja lejárt

Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára
-->
Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A MNL Békés Megyei Levéltárának szakmai és operatív vezetőjeként vezeti, szervezi és ellenőrzi a tagintézményben folyó munkát. Gondoskodik a vonatkozó jogszabályok betartásáról és betartatásáról, előkészíti a szakmai fejlesztésre vonatkozó koncepciókat, programokat. Gondoskodik az intézmény szakmai és egyéb tevékenységének beszámolóiról, munkaterveiről, a határidőre történő adatszolgáltatásról. Felügyeli a Magyar Nemzeti Levéltár egységes szabályzatainak betartását (Szervezeti és Működési Szabályzat, főigazgatói utasítások). Együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főigazgatói engedélyt követően képviseli az intézményt a média és a lakosság felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (továbbiakban: Kultv.) 94. § (1) bekezdésében, továbbá a Vhr. 6/D. § (1) bekezdésében és a Kjt-ben meghatározottak szerint: szakirányú egyetemi végzettség és képzettség., ,

§         Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai tapasztalat

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

§         Államháztartási, vezetési ismeretek és vezetői gyakorlat meglétének igazolása

§         Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység

§         A pályázó magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik

§         A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem állhat közlevéltárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Levéltárban szerzett vezetői tapasztalat

§         Tárgyalásszintű szakmai nyelvismeret angol vagy német nyelvből

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Vezetői program/koncepció, melynek tartalma: a tagintézmény működési feltételrendszerének és a levéltári anyag feldolgozottságának adott állapotából, valamint a szolgáltató levéltár követelményéből kiindulva a feltételrendszer fejlesztésére, a levéltári értékhatár meghatározására, a szervellenőrzések és az iratanyag-átvételek megvalósítására terjed ki.

§         A vezetői koncepció a levéltári anyag feldolgozására, adatbázisok építésére, a digitalizálásra, az elektronikus iratok átvételére és kezelésére, az online kutatás lehetővé tételére, a tudományos kutatásra, kiadványkészítésre, a közművelődés és az oktatás segítésére, a PR tevékenységre vonatkozó elképzelésekre terjed ki, figyelembe véve a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseit.

§         Részletes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációs jegyzék.

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

§         A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

§         A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         Az iskolai végzettséget és egyéb képesítéseket, nyelvvizsgákat igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy az okiratok bemutatása eredetiben a pályázat benyújtásakor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/459-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/459-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

§         Személyesen: Balázsné Magyar Dorottya, Budapest, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4 előzetes egyeztetés szükséges: 225-2841. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.mnl.gov.hu - 2016. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés szerinti munkakör megnevezése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. számú melléklet 3. pontjában feltüntetett Levéltári szakmai munkakörök egyike. A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázatokat a pályázó részére visszaküldjük. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A kinevezésről (megbízásról) – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltárak védelméről szóló 1995. évi LXVI. Tv. 17. § (1) bek. c) pontja alapján a kultúráért felelős miniszter egyetértésével a főigazgató dönt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre