www.topjob.hu

Intézetigazgató


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet

Intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A vezető felelős az intézetben folyó tudományos, oktatói és kutatói feladatok ellátásáért, az intézet szabályszerű gazdálkodásáért. • Ellátja az intézet oktatási, gazdálkodási és adminisztrációs vezetői feladatait. • Szervezi és vezeti az intézet testületeinek munkáját. • Irányítja az intézet alkalmazottainak munkáját. • Együttműködik a PTE és a Bölcsészettudományi Kar vezetőivel és testületeivel. • Képvisel az intézet érdekeit a kari, egyetemi, városi és egyéb fórumokon. • A meglévő oktatási és kutatási programok fejlesztése. • Irányítja új korszerű képzések, képzési formák kidolgozását és bevezetését. • Összehangolja a kutatási és kutatásfejlesztési tevékenység végzését. • A szakok versenyképességének javítása, színvonalas kutatómunka végzése, tudományos utánpótlás nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi diploma, PhD., habilitáció,

        legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete

        min. 10 éves egyetemi oktatási tevékenység

        • oktatás- és kutatásszervezői gyakorlat; • nemzetközileg elismert publikációs tevékenység; • idegen nyelvű előadó- és tárgyalókészség; • felsőoktatási vezetési gyakorlat • nemzetközi konferencia szervezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi rész: - pályázati kérelem; - önéletrajz; - végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata külső pályázók esetén; - az oktatott tárgyak listája a teljes pályafutásra; - publikációk, az azokra történő hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke;

        oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve amennyiben volt K+F munkákban való részvételek és témavezetések (a végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerződéses összegével együtt); - külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt;

        - vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet; - irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be. Vezetői elképzelések: - motiváció; - helyzetértékelés; - vezetői program.

        Nyilatkozatok: - összeférhetetlenségi nyilatkozat - az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13532 , valamint a beosztás megnevezését: Intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13532, valamint a munkakör megnevezését: Intézetigazgató.

és

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézetigazgatói pályázatokat postai úton 2 példányban az egyetem rektorának címezve kell eljuttatni (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) ill. elektronikusan is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre