Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetvezető


  • A hirdetés 742 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mérnöki Kar
--> Folyamatmérnöki Intézet

intézetvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július1-től legfeljebb 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó intézetvezető feladata a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az intézet képviselete, az intézeti képzési tevékenység irányítása és ellenőrzése, az intézetben folytatandó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési feladatok megoldása és a pályázati tevékenység ösztönzése hazai és nemzetközi szinten. Feladata a közvetlen munkahelyi vezetőt megillető jogok gyakorlása, a kancellár által átruházott hatáskörben az intézeti adminisztráció irányítása, valamint az intézet humánpolitikai munkájának szervezése, továbbá az intézet számára a Kari Tanács által jóváhagyott költségvetési keret fölött való rendelkezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pályázhatnak az egyetemmel teljes közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi vagy főiskolai docens munkakörben foglalkoztatott oktatók, akik a Kar által gondozott valamely tudományág elismert művelői, és felsőoktatási vezetői készséggel, illetve ismerettel, valamint a felsőoktatás területén széles körű hazai és külföldi kapcsolatokkal és büntetlen előélettel rendelkeznek. Intézetvezetői megbízást az kaphat, aki eleget tesz az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében rögzített, az intézetvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek, akinek a pályázata bizonyítja, hogy alkalmas az intézetvezetői feladatok ellátására, és a megbízással egyidejűleg eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Intézetvezetői megbízás - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel - legfeljebb a 65. életév betöltéséig szólhat. Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a jelen pályázati felhívás kizárólag vezetői tisztség betöltésére szól, és nem jelenti egyúttal az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében pályázati feltételként felsorolt oktatói munkakörök pályáztatására szóló hirdetmény közzétételét.,

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. rektornak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. rektori hatáskörbe tartozók, kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 3. szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetésével,

        4. eddigi vezetői tevékenység összefoglalását, 5. a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról),

        6. a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit, 7. publikációs és hivatkozási jegyzéket,

        8. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetén legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetében annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó), 9. az egyetemen fennálló teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

        10. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 11. minden olyan iratot, amit a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        12. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 13. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-177/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézetvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-177/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében rögzített – az intézetvezetői megbízásra vonatkozó - feltételeknek, valamint az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzítetteteknek. A pályázatot 2017. január 6-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, valamint egy digitális példányban - személyesen vagy postai úton. A digitális példányt PDF fájlban, CD ROM vagy DVD ROM adathordozón kérjük benyújtani. A pályázatok formai feltételeiről az Igazgatásszervezési és Szolgáltató Központ munkatársaitól a (62)-544-008-as és a (62)-544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-177/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre