Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetvezető


  • A hirdetés 729 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyógyszerésztudományi Kar
--> Farmakognóziai Intézet

intézetvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. június 16-tól legfeljebb 2021. június 30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Eötvös utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó intézetvezető feladata az intézet szakmai, oktató- és tudományos, adminisztratív és gazdasági irányítása, összehangolása, pályázati tevékenységének, nemzetközi és hazai kapcsolatainak építése, gondozása és fejlesztése. További feladata az intézethez tartozó posztgraduális képzés szervezése, szak- és továbbképzés koordinálása, valamint az intézet munkatársainak irányítása és az intézet érdekeinek képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pályázhatnak az egyetemmel teljes közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi vagy főiskolai docens munkakörben foglalkoztatott azon oktatók, akik gyógyszerész vagy vegyész diplomával rendelkeznek, tudományos fokozatukat (PhD) gyógyszertudományokból vagy kémiai tudományból szerezték, továbbá habilitációval és/vagy MTA doktori címmel valamint elismert egyetemi oktatói és publikációs tevékenységgel rendelkeznek illetőleg oktatási és sikeres hazai és nemzetközi pályázati tevékenységet folytatnak. Angol vagy német nyelvből az oktatáshoz szükséges, de legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek. A pályázat során az intézetben folyó tevékenység ismerete, kutatócsoport-vezetői tapasztalat előnyt jelent. Intézetvezetői megbízást az kaphat, aki eleget tesz az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében rögzített, az intézetvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek, akinek a pályázata bizonyítja, hogy alkalmas az intézetvezetői feladatok ellátására, és a megbízással egyidejűleg eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Intézetvezetői megbízás - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel - legfeljebb a 65. életév betöltéséig szólhat. Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a jelen pályázati felhívás kizárólag vezetői tisztség betöltésére szól, és nem jelenti egyúttal az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében pályázati feltételként felsorolt oktatói munkakörök pályáztatására szóló hirdetmény közzétételét.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. rektornak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. a rektori hatáskörbe tartozók kitöltött, szakmai adatlapját (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 3. részletes szakmai önéletrajzot, amelyben a legnagyobb hangsúlyt szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének és e tevékenységek eredményeinek bemutatására helyezi,

        4. eddigi vezetői tevékenység összefoglalását, 5. a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról),

        6. a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        7. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát, (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), habilitációs oklevélről és/vagy MTA doktora tudományos cím megszerzését tanúsító oklevélről készített másolatot, ha a pályázó rendelkezik habilitációval vagy MTA Doktora címmel,

        8. az egyetemen fennálló teljes közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást, 9. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

        10. teljes publikációs jegyzéket, 11. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        12. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 13. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. június 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-181/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézetvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-181/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt – az intézetvezetői megbízásra vonatkozó – feltételeknek. A pályázatot 2017. január 20-ig, 1 eredeti és 5 papíralapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, egyenként 3 MB-nál nem nagyobb terjedelmű, két önálló PDF fájlban rögzített, egy digitális másolati példányban kell benyújtani az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.). Az egyik fájlnak kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát és a vezetői elképzeléseket kell tartalmaznia. A pályázatok formai feltételeiről a (62)-544-008-as és a (62)-544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-181/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre