www.topjob.hu

Intézményegység-vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 178 napja lett aktiválva

Nagykanizsai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
-->
Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01. - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményegység szakszerű és törvényes irányításában való közreműködés, döntéshozatal az intézményegység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemi szintű végzettség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3 sz. mellékletében felsorolt végzettségek megléte,az Nkt. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        Cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év pedagógiai munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakközépiskolai tanulók gyakorlati képzésében, vizsgáztatásában való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        az intézményegység vezetésére vonatkozó program

        a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3. személlyel való közléshez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faragó Zsolt nyújt, a 06/30 398-6553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00984-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00984-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményegység-vezető.

        Személyesen: Nagykanizsai Tankerületi Központ, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja. A pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példány lefűzött - 1 példány fűzés nélküli) kérjük megküldeni. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre