www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nagykanizsai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Muraszemenyei Általános Iskola
-->
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01. - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8872 Muraszemenye, Béke utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása a szakos tantárgy tanítása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3 sz. mellékletében felsorolt végzettségek megléte,az Nkt. 98.§ (8) bekezdésébe foglaltakat figyelembe véve,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

        legalább 5 év pedagógiai munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata,

        intézményvezető –helyettesi program,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3. személlyel való közléshez),

        a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Intézményvezető nyújt, a 06-30/432-3464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00999-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00999-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

        Személyesen: Nagykanizsai Tankerületi Központ, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja. A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsa Tankerületi Központ honlapja - 2018. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példány lefűzött - 1 példány fűzés nélküli) kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre