Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető (magasabb vezető)


  • A hirdetés 623 napja lejárt

Jászapáti Városi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, István király út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jászapáti Városi Önkormányzat Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Többfunkciós nappali ellátás (idősek klubja), étkeztetés, házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat feladatokat ellátó intézmény, nappali ellátás vezetése, illetve a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény bölcsődei intézményegységének vezető feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja szerinti felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak megbízást követő 2 éven belüli megszerzése

        magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        a képesítést igazoló okirat(ok) másolata

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását

        nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg

        nyilatkozat arról, hogy amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét

        nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3953/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3953/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

        Személyesen: Farkas Ferenc polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett - mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászapáti Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre