Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető "Nyíregyháza"


  • A hirdetés 654 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 3.)
-->
nevelő munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézmény vezetése, az ágazati jogszabályokban meghatározott követelmények alapján történő feladat ellátásának koordinálása az intézményben. A költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkör gyakorlása a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) 2. sz. mellékletének I. rész II. Szakellátások 3. pontjában előírt felsőfokú végzettség, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. rész II. Szakellátások 2. pontjában nevelő munkakörre előírt felsőfokú végzettség, valamint ezen rendelet 3. § (2) bekezdésében előírt szociális szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        Büntetlen előélet, nem áll büntető eljárás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség,

        A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki, kivéve áthelyezés vagy belső pályázó esetén,

        A pályázóval szemben nem állnak fenn a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

        Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (4) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

        Önálló munkavégzésre való képesség,

        Megbízhatóság,

        Magas szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (4), (5) bekezdése alapján,

        Képesítést igazoló okiratok másolata,

        Az intézményvezetésre, szakmai fejlesztésre és költségtakarékos működtetésére vonatkozó program,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik személy részére történő továbbításához hozzájárul,

        Nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik),

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn,

        A pályázó köteles nyilatkozatot csatolni arról, hogy a beosztás elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz,

        Szociális szakvizsga hiánya esetén nyilatkozat a szakvizsga megbízást követő 2 éven belül történő megszerzésének vállalásáról, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (4) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Suták Ildikó nyújt, a 06-20-289-48-52 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Árok utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM-SZSZBMK-39/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető "Nyíregyháza".         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM-SZSZBMK-39/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető "Nyíregyháza".

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.gov.hu - 2017. március 6.

        www.szabolcsszatmarbereg.szgyf.gov.hu - 2017. március 6.

        www.szgyf.gov.hu - 2017. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre