Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 930 napja lejárt

Törökszentmiklós Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ
-->
Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 18. napjától 2021. január 17. napjáig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 126.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, • Az intézmény felelős vezetése, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. • Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. • Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. • Gondoskodik az ellátottak érdekvédelmétől. • Az intézmény közfeladatai: család- és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatai. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         a gyermekvédelem , a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         főiskolai vagy egyetemi szintű szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatászservező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász

§         igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő

§         - Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven bélül annak megszerzését, vagy A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajza

§         az öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata

§         szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éve belül vállalja

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt

§         a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát

§         a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző nyújt, a 06-56/590-422 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklós Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2015-F10 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklós Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2015-F10, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

§         Személyesen: Dr. Majtényi Erzsébet Törökszentmiklós Város Jegyzője, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135. 206. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Törökszentmiklós Város honlapja - 2015. november 30.

§         Törökszentmiklós Városi Önkormányzat helyi sajtója

§         Új Néplap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbá: Kjt.) rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokszentmiklós.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre