Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 879 napja lejárt

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (2016.01.01-től Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ)
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. február 10. - 2021. február 9.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja 1. és 5. pontjában előírt képesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontjában intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

§         felsőfokú iskolai végzettség

§         257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat

§         a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

§         szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát

§         pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§         nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok

§         végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

§         nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

§         hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

§         nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§         nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

§         nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. február 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8139/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8139/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület első ülésén bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Tiszavasvári Város honlapja - 2015. december 18.

§         Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...