Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 912 napja lejárt

Berettyó-Körös Többcélú Társulás - Mezőtúr

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.01 - 2021.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának, a rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek biztosítása. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, és gazdálkodásáért. Dönt az Intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Végrehajtja a fenntartó utasításait és beszámol a tevékenységéről. Gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat. Irányítja, ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét. Gyakorolja a munkáltatói jogkört a közalkalmazottak felett. Szakmai iránymutatást ad a szakmai személyzetnek, végzi a teljes körű szakmai irányítást. Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etikai normák betartásáért és betartatásáért. A feladatellátás a Társulás által ellátott települések közigazgatási területére terjed ki. Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, a 257/2000. Korm. 3. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele a személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott az intézményvezetőre vonatkozó felsőfokú szakképzettség és szakirányú mesterfokozatú képzettség valamint a szociális szakvizsga együttes megléte,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a 257/2000. Kormányrendelet 3/A. §-a szerint a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik

§         Magyar állampolgárság

§         A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól.

§         Legalább öt évet meghaladó felsőfokú végzettséget igénylő a szociális alapellátás, gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         Vezetői gyakorlat /magasabb vezető/

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szociális ellátás területén belül, az idősek, demensek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés valamint családsegítés területén szerzett szakmai gyakorlat

§         Gyermekvédelem területén belül, gyermekjóléti szolgáltatásban, közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat

§         Vezetői gyakorlaton belül, a gyermekvédelem, szociális alapellátások területén szerzett vezetői gyakorlat

§         Ellátotti területen való helyismerettel rendelkezés

§         A Társulás településeinek helyismerete

§         Prevenció, közösségfejlesztés területén szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű problémamegoldó és tárgyalóképesség, empátia, terhelhetőség, önállóság, jogszabályok ismerete,

§         Jó szintű helyismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         Erkölcsi bizonyítvány, (vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevény)

§         Szakmai önéletrajz

§         Szakmai gyakorlatot és vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

§         Intézmény működtetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

§         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Társulási Tanács és bizottsága nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Berettyó-Körös Többcélú Társulás - Mezőtúr címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-01378/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Berettyó-Körös Többcélú Társulás - Mezőtúr címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-01378/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Kiss Tamás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Társulás a pályázati határidő lejártát követő első Társulási Tanácsülésen, de legkésőbb 2016. február 29-én bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt Kiss Tamás, tarsulas@bktt.hu e-mail címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre