Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

"intézményvezető"


  • A hirdetés 870 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1.- től 2021. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 48-52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A kinevezés szerinti munkaköre mellett feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         nem áll a foglalkoztatásától való eltíltás alatt

§         a 257/2000. (XII.26. ) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

§         15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész Szakellátások 1, 2, 3 pontában meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettség a rendelet 3. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével;

§         szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (2a.) bekezdésben és a (4) bekezdésben biztosított mentességet igazolja

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;

§         az intézmény vezetésre vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

§         nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn.

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

§         a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3.§ (2a.) bek. és (4) bek.-ben felsorolt mentességet igazoló dokumentum, ezek hiányában a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megbízást követően két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét.

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas Adrienn nyújt, a +36-30-566-3522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TMK-889-2/2015. , valamint a beosztás megnevezését: "intézményvezető". §         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TMK-889-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: "intézményvezető".

§         Személyesen: , Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes és szakmai meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A megbízásról (kinevezésről) a bizottság javaslata alapján a munkáltató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szgyf.gov.hu - 2016. január 1.

§         Szekszárd, Szent István tér 11-13. Faliújság - 2015. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ww.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.31.