Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 862 napja lejárt

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT)

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

.Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: Bölcsődei intézményi ellátás (Gyvt. 42. §), Gyermekek átmeneti otthona működtetése (Gyvt.50.§), Családok Átmeneti Otthona működtetése (Gyvt. 51. §).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, az intézmény által ellátott feladatok tekintetében az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,

§         gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, közoktatás területén szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet, továbbá, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

§         betöltött tizennyolcadik életév,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,

§         a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§         A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a páláyzóval szemben nem áll fenn

§         a pályázó vállalja a szociális szakvizsga - a megbízás adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább 1 - 3 év vezetői tapasztalat

§         szociális szakvizsga

§         alapszintű számítástechnikai ismeretek

§         vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó részletes szakmai önéletrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra használható elektronikus levélcímet, és telefonszámot),

§         a képesítést igazoló okirat(ok) másolata

§         a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,

§         az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjai, a tagönkormányzatok képviselő – testületeinek tagjai, valamint e testületek döntéshozatali eljárásában közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik,

§         kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga - a kinevezés adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül,

§         a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§         ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata,

§         Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatásához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZOC/7509-36/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZOC/7509-36/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a benyújtási határidő után a Társulási Tanács által létrehozott bizottság meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza a döntését. A nyertes pályázóval kapcsolatos döntés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének egyetértésével válik érvényessé. A benyújtott pályázatokról a Társulási Tanács az általa létrehozott bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, mérlegeléssel dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak székhelyén, a helyben szokásos módon - 2016. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményvezetői (magasabb vezető) által betöltendő munkakör: A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott azon munkakörök valamelyike, amelyek betöltéséhez szükséges képesítési előírások azonosak az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásokkal. Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű. .A pályázatot papír alapon, zárt borítékban, „Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, Jászai Menyhért részére címezve kell benyújtani, a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. számra postai úton, tértivevényes küldeményként, elsőbbségi különszolgáltatással, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejeként megjelölt nap végéig. A borítékon fel kell tüntetni a következő azonosítót: SZOC/7509-36/2015, valamint az "intézményvezető" megjelölést.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.09.
Hasonló állások
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...