Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1036 napja lejárt

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. március 01. - 2021.február 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3346 Bélapátfalva, Apátság út 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, ellátja az intézményvezetői feladatokat, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatok teljes körét, gondoskodik az intézményben az ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik azok betartásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

§         a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti szakirányú képzettség

§         a pályázó vállalja a szociális szakvizsga - a megbízás adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül

§         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         a képesítést igazoló okirat(ok) másolata

§         a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§         kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata, mellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

§         kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga - a megbízás adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül

§         a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§         ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata

§         Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Péter Társulási elnök nyújt, a 36/554-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről a Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.belapatfalva.hu - 2016. január 15.

§         www.bukkszentmarton.hu - 2016. január 15.

§         www.monosbel.hu - 2016. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre