Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 688 napja lejárt

Gencsapáti Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gencsapáti Idősek Klubja (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.)
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért, és folyamatos biztosításáért, összehangolja és ellenőrzi az intézmény szakmai feladatellátását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik az alapdokumentumokban szereplő előírások betartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott szakirányú végzettség,

§         a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga megszerzését, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bekezdésében meghatározott mentesség igazolása

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat

§         szociális szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai önéletrajza

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételét két éven belül vállalja

§         a legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakképesítést igénylő szociális ellátás területén munkakörben megszerzett szakmai gyakorlat meglétének igazolása

§         az intézményvezetésre vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülő, a fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

§         amennyiben kéri, hogy a Képviselő-testület a pályázatot zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülés tartására vonatkozó nyilatkozatot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorkós Ferenc polgármester nyújt, a 94510225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gencsapáti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Gencsapáti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

§         Személyesen: Bodorkós Ferenc polgármester, Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Képviselő-testület által létrehozott eseti bizottság véleményezi. A kinevezésről Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a benyújtási határidőt követő legközelebbi testületi ülésén. A Képviselő-testület döntéséről minden pályázó írásban értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gencsapáti Község honlapja - www.gencsapati.hu - 2016. március 22.

§         Hírmondó - 2016. márciusi szám

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gencsapati.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.26.