Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 716 napja lejárt

Budapest Főváros Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.)
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2016. 10. 02. napjától 2021. 10. 01 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Bogáti út 72.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját; ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2016. október 2-től 2021. október 1. napjáig terjedő, határozott időre szól, a megbízással egyidejűleg az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségnek megfelelő munkakörbe történő kinevezéssel. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti, legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         idősgondozásban szerzett szakmai tapasztalat

§         vezetői gyakorlat

§         szociális szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         kiváló szintű döntési képesség,

§         kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség,

§         szakma iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai életrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) bek. a) pont)

§         a végzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása)

§         szakmai gyakorlat igazolása

§         három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

§         nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti

§         a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§         nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         A csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadást követő két munkanapon belül van lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Közgyűlése címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/864/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Közgyűlése címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház u. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/864/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: , Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. 441..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a szakmai bizottság véleményét figyelembe véve a Fővárosi Közgyűlés dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Budapest Főváros Önkormányzatának honlapja - 2016. március 31.

§         Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája - 2016. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) személyesen vagy megbízott útján, munkanapokon 8.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat intézményvezetői álláshely (Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72.) betöltésére” A pályázattal kapcsolatos további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Közegészségügyi Osztály: 06 1 327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 06 1 999-8288

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.01.