Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 504 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a "Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gyermekvédelem, szociális, egészségügyi ellátás, köznevelés területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség (a megbízást megelőzően erről nyilatkozni kell),

        A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész II. Szakellátás 2. és 3. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség a rendelet 3. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,

        Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Gyermekvédelmi intézményben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű önálló munkavégzésre való képesség,

        Jó szintű megbízhatóság,

        Kiváló szintű problémamagoldó képesség,

        Kiváló szintű empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bek. meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bek. foglalt kizáró okok.),

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

        Nyilatkozat arról hogy, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rybár Judit nyújt, a + 36 20 340 0254 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség, Hoffer Ármin sétány 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEMK04-60/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEMK04-60/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Rybár Judit Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet 1/A § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban kap értesítést. A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a határidőben érkezett pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani. Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.01.