www.topjob.hu

Intézményvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 337 napja lett aktiválva

Baktakék Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baktakéki Gondozási Központ
-->
Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2022. augusztus 31-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3836 Baktakék, Jókai út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Baktakéki Gondozási Központ tevékenységi körébe tartozó szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézmény zavartalon működésének biztosítása. Egyes szociális alapszolgáltatások ellátása 14 településen. 1 telephelyes konyha vezetése. Ellátja a jogszabály által az intézmény vezetőjének feladatköréhez tartozó intézményvezetői feladatokat. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett és betartja, betartatja közvetlenül a Képviselő-testület és a polgármester döntéseit. Részt vesz a munkakörét érintő költségvetés tervezési munkáinak menetében, a munkakörét érintő előirányzat tervezéséhez szükséges adatokat beszerzi, egyezteti az érintett ügyintézővel, előkészíti az indoklást és javaslatot tesz a szükséges előirányzatokra. Részt vesz a költségvetési rendelet-tervezet és rendelet módosítások elkészítésében. Kötelessége az intézmény költséghatékony gazdálkodásának biztosítása. Folyamatosan figyelemmel kíséri a dolgozók munkáját, szakmai segítséget nyújt feléjük. Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket elkészíti. Eleget tesz a működési engedély módosítások elkészítésének és végrehajtásának. Valamennyi az intézmény működéséhez szükséges szabályzatot és a jogszabályok által előírt dokumentumokat elkészíti. Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményi ellátásban részesülőkkel. Szervezi az idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7). SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint,

        Szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        szociális szakvizsga

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonítvány

        Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltész János nyújt, a 46/540215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baktakék Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3836 Baktakék, Rákóczi út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 723/2017/Bk. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Baktakék Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3836 Baktakék, Rákóczi utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 723/2017/Bk., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton Soltész János részére a kozoshivszalaszend@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Soltész János, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3836 Baktakék, Rákóczi út 112. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.23.