www.topjob.hu

Intézményvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Pest
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 181 napja lett aktiválva

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09. 03. - 2023. 08. 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a jogszabályokban előírt munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek

        nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Mária nyújt, a 30/3364004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-11/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-11/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Nagy Nikoletta, Érd MJV Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 1. emelet 111.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információnál kerül feltüntetésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2018. június 6.

        Érdi Újság - 2018. június 6.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó intézmény vezetésére vonatkozó programja átadásra kerül 30 napos határidővel véleményezésre az intézmény nevelőtestülete, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve részére. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokról a véleményező testületek véleményét mérlegelve az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre, kivéve, ha a pályázó a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik. • A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Pályázatíró / Projektmenedzser

EuroRaptor Kft.

EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda munkatár...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó ...
Budapest, Budapest, Pest