www.topjob.hu

intézményvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Alsómocsolád Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Alsómocsolád Község Önkormányzat „Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. gondozó otthona működtetése. Az intézményen belül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek otthona szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának koordinálása, az intézmény gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatok, az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint, az intézmény közfeladatait szabályozó ágazati jogszabályokban az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        Vállalja a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális területen szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Szociális szakvizsga

        Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Felhasználói számítástechnikai ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        a képesítést igazoló okirat(ok) másolata

        az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, és nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

        kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletszerinti feltételekkel a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzésében való részvételt.

        a pályázó nyilatkozatát, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,

        pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat a Alsómocsolád Önkormányzata képviselő – testületének tagjai, valamint e testületek döntéshozatali eljárásában közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik, és nyilvánosságra hozhatják,

        Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dicső László polgármester nyújt, a 06 72/451-748 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsómocsolád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Als/290/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Alsómocsolád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Als/290/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton Dicső László részére a mocsolad@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dicső László polgármester, Baranya megye, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók bizottsági és képviselő-testületi személyes meghallgatását követően a magasabb vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: Legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét követő soros képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsolád Kirendeltségének hirdetőtáblája - 2018. július 2.

        www.alsomocsolad.hu - 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsomocsolad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre