Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1103 napja lejárt

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június 01-től 2020. május 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti (nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti) feladatok ellátása. Feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munka koordinálása, az intézmény gazdálkodásával összefüggő pénzügyi kötelezettség-vállalási, teljesítés igazolási feladatok ellátása; az intézmény vezetése, képviselete, kapcsolattartás a fenntartóval, döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt képesítés, valamint az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 5. és 8.1. pontjában intézményvezetői/vezetői munkakörben előírt felsőfokú képesítés.,

§         a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a közoktatás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, cselekvőképesség, büntetlen előélet, szociális szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai életrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat (ok) másolata, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt társulási elnök nyújt, a 06/75/541-553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1347/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1347/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.A pályázat részeként benyújtandó további iratok: szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdésében felsorolt mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához a véleményező és döntést hozók részére, vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.10.