Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1104 napja lejárt

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 1997. évi XXXI. Törvény, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet szerint, az alábbi részletezéssel: A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szervezése, irányítása, ellenőrzése az Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein belül. Az intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások szakmai szervezése, irányítása, azok ellenőrzése, az egyes telephelyek közötti feladatok koordinálása, jogszerű működésük biztosítása. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok valamint az alapító okiratban foglaltak szerint az ott megjelölt szakfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés megléte

§         a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/1. pontja szerinti képesítés megléte

§         a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat megléte és nyilatkozat 1/a szakasz (7) bekezdés d. és e. pont szerint

§         szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetői megbízást követő két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         társulás által fenntartott szociális intézményben szerzett gyakorlat (legalább 3 év szakmai tapasztalat)

§         a képesítési követelmény mellett szociálpolitikai, felsőfokú gazdasági, pénzügyi, jogi végzettség

§         a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi, Újkígyós)

§         számítógépes ismeretek készségszintű használata, érvényes gépjárművezetői engedély megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program

§         végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás

§         hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila nyújt, a 06-66/519-740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-4/2015. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-4/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat összehívott bizottság véleményezi, a benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az irányítási jogkör gyakorlója dönt,a benyújtási határidő leteltét követő Társulási Tanács ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csabaikisterseg.hu - 2015. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.11.