Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1156 napja lejárt

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.06.01.-2020.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.III.törvény 56.-57.§ alapján szociális alapszolgáltatás: - étkezés - házi segítségnyújtás - családsegítés - nappali ellátás. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: - ápolást, gondozást nyújtó intézmény. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.alapján személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás: - gyermekjóléti szolgáltatás. Az Intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása. Működési területén szervezi és végrehajtja a Társulási Tanács rendelkezéseit. Felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és folyamatos ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2.sz.mellékelte,az 1/2000.(I.7) SzCsM rendelet 3.sz.melléklete alapján az intézményvezető tekintetében meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség, szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, kinevezése a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól.

§         Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus.

§         Ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

§         Az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója (a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 8:1 § 1. pontja) az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt- illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem köthet.

§         A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okiratok másolata

§         Szociális szakvizsga oklevelének másolata vagy a pályázónak a nyilatkozata a szakvizsga megbízást követően 2 éven belül történő megszerzésének vállalásáról, vagy az 1/2000.(I.7) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

§         3 hónapnál nem régebbi bünügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         Nyilatkozat arra, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik személy részére történő továbbításához történő hozzájárulásról

§         Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

§         Szakmai életrajz

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Társulási Tanácsi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e

§         A 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 3.§ (3) bekezdésében előírt szakmai gyakorlat igazolása .

§         Nyertes pályázóként a 2007.évi CLII.törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz

§         Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél az 1997.évi XXXI.tv.15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti.

§         Nyilatkozat a 1/2000.(I.7) SzCsM rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója ( a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 8:1 § 1.) pontja) az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt- illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem köt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre Társulás Elnöke nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1./A §-ában foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács által létrehozott bizottság- a jogszabályokban előírt határidők betartásával meghallgatja.A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszafuredikisterseg.hu, www.tiszafured.hu - 2015. március 20.

§         www.nagyivan.hu, www.tiszaigar.hu - 2015. március 20.

§         www.tiszaderzs.hu www.tiszaors.hu - 2015. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre jön létre. Az intézménynél újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/a .§(4-5) bek. foglalt kivétellel- 3 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.21.