Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kancellár, ügyvivő-szakértő


  • A hirdetés 612 napja lejárt

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
-->
kancellár (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. november 16-tól legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést. b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele. c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa. d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat. e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról. f) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági vezető megbízását. g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles eleget tenni. h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását. i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nftv. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;

        a fentiekben leírtaktól eltérően felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)-(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);

        felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves vezetői gyakorlat;

        az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;

        a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-szakértő) kinevezhető;

        a fentiekben leírtaktól eltérően vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

        amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,

        fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,

        motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),

        2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló dokumentumot,

        arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszüntette,

        minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lányiné Fekecs Angéla felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens nyújt, a 06 1/795-4164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16656/2017/INTIRFO , valamint a munkakör megnevezését: kancellár, ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16656/2017/INTIRFO, valamint a munkakör megnevezését: kancellár, ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        2017 március-április

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja. A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Debreceni Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.” A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre