www.topjob.hu

kollégium-vezető /intézményegység-vezető/


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 139 napja lett aktiválva

Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
-->
kollégium-vezető /intézményegység-vezető/ (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.01.-2023.09.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény kollégium-vezetőjének feladata az intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal a intézményegység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus szakvizsga, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        a kollégium (intézményegység) vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel való közléshez)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Róbert személyügyi referens nyújt, a 34/795-219 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/00895-5/2018 , valamint a beosztás megnevezését: kollégium-vezető /intézményegység-vezető/.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/00895-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: kollégium-vezető /intézményegység-vezető/.

és

        Elektronikus úton Sándor Róbert személyügyi referens részére a robert.sandor@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Komárom - Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium kollégium-vezetői beosztására". A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre